svasdssvasds

เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งปี 62

02 มี.ค. 2562 เวลา 7:11 น. 569

เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งปี 62

วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป กรมฝนหลวงฯ จะเริ่มเข้าสู่ภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และจากข้อมูลผลตรวจคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษในเช้าวันนี้ (2 มีนาคม 2562) บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก จังหวัดสระบุรี นครสวรรค์ ลพบุรีอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ขณะที่พื้นที่ภาคเหนือบางแห่งและจังหวัดขอนแก่นคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งปี 62

 

ด้านพื้นที่ภาคตะวันออก ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฯ ที่จังหวัดจันทบุรี โดยจากข้อมูลผลตรวจสภาพอากาศของสถานีเรดาร์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่าเช้านี้มีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ 48% ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 18% และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ -1.7 และพบว่ามีแนวเมฆก่อตัวบริเวณแนวชายฝั่งเขตติดต่อระหว่างจังหวัดระยองและจันทุบรี หน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดจันทบุรี จึงวางแผนบิน ในขั้นตอนที่ 2 เพื่อเสริมการพัฒนาตัวของเมฆ เมื่อเวลา 10.45 น. บริเวณแนวเขาชะเมา รอยต่อจังหวัดระยองและจันทบุรี เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งปี 62

 

ด้านพื้นที่ภาคกลาง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฯ ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกาญจนบุรี โดยจากผลตรวจสภาพอากาศของสถานีเรดาร์ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า มีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ 68% ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 29% และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ -0.3 ซึ่งยังไม่เข้าเงื่อนไขที่เหมาะสม จึงขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากมีแนวโน้มการพัฒนาตัวของเมฆได้ดี จะวางแผนปฏิบัติการช่วยเพิ่มปริมาณน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี และเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนช่วยเหลือพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดนครสวรรค์

เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งปี 62

 

ด้านพื้นที่ภาคเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพิษณุโลก โดยจากผลการตรวจสภาพอากาศของสถานีเรดาร์ร้องกวาง จังหวัดแพร่ และสถานีเรดาร์อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ 83% (ร้องกวาง) 11% (อมก๋อย) ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 29% (ร้องกวาง) 33% (อมก๋อย) และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ 2.4 (ร้องกวาง) -7.3 (อมก๋อย) ซึ่งไม่เหมาะกับการปฏิบัติการฝนหลวง จึงขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากในช่วงบ่ายมีความเหมาะสมจะวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาฝุ่นละออง ตลอดจนช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าวบริเวณอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับการร้องขอฝนเข้ามา

 

เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งปี 62

ด้านพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฯ ที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี โดยจากผลการตรวจอากาศของสถานีเรดาร์บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และสถานีเรดาร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีความชื้นที่ระดับเกิดเมฆ 92% (บ้านผือ) 86% (พิมาย) ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 37% (บ้านผือ) 35% (พิมาย) และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ 0.8 (บ้านผือ) 0.1 (พิมาย) ซึ่งความชื้นที่ระดับบนยังไม่เหมาะสำหรับการขึ้นปฏิบัติการ จึงขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากมีความเหมาะสมจะวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการสลายฝุ่นละอองในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น และเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รวมถึงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ปลูกไร่อ้อยบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ทันที

เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งปี 62

 

สำหรับพื้นที่ภาคใต้ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฯ ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจากผลตรวจสภาพอากาศของสถานีเรดาร์พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่ามีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ 40% ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 39% และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ 0.9 ซึ่งยังไม่เข้าเงื่อนไขที่เหมาะสม จึงขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากมีความเหมาะสมจะวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการในภารกิจช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาไฟไหม้ป่าที่อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี และพื้นที่ปลูกสับปะรดที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงพื้นที่ปลูกข้าวบริเวณอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนภารกิจเติมน้ำช่วยเหลือพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ป่าพรุ

เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งปี 62

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติทางธรรมชาติรูปแบบต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากทุกพื้นที่ทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย ทั้งนี้ สามารถแจ้งการขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศ และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์/เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งปี 62