svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พช.เร่งขับเคลื่อน'ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี'ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ในชุมชน

18 ตุลาคม 2561
พช.เร่งขับเคลื่อน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ดึงการท่องเที่ยวส่งเสริมให้เกิดอาชีพเพิ่มรายได้ในชุมชน มุ่งหวังเสริมแกร่งชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

pc

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กล่าวถึง แนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในกิจกรรม พช.พบสื่อมวลชน ณ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯว่า แนวทางการขับเคลื่อนงานมุ่งเน้นไปที่การทำอย่างไรให้ชุมชนมีความเข้มแข็งด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการในชุมชนหมู่บ้าน เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมให้ชุมชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในส่วนด้านความมั่นคงนั้น กรมมุ่งเน้นให้ประชาชนมีจิตอาสา ทำงานกิจกรรมสาธารณะร่วมกัน มีแผนชุมชนที่ชัดเจนซึ่งสะท้อนมาจากความต้องการและปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง โดยส่วนราชการทุกหน่วยงานจะได้นำข้อมูลไปทำโครงการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

pc3

ส่วนด้านความมั่งคั่ง ต้องส่งเสริมให้ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้ มีหนี้ครัวเรือนลดลง โดยโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน นับเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะนำไปสู่ความมั่งคั่งของชาวบ้านในชุมชนได้ ในการนำการท่องเที่ยวมาส่งเสริมให้เกิดอาชีพรายได้ของคนในชุมชน ขณะที่ด้านความยั่งยืน เน้นการดำเนินการตามแนวทางหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดอาชญากรรม ครัวเรือนที่ยากจนได้รับการแก้ไข ดูแล และเยียวยา มีการจัดการกองทุนและสวัสดิการชุมชนให้กับประชาชน ส่งเสริมการออมให้เกิดขึ้นในชุมชน

pc4

“ทั้งหมดนี้ มีตัวชี้วัดเป็นความสุขมวลรวมของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ความมั่นคง ซึ่งตัวชี้วัดตัวแรกคือความสุขของประชาชน กรมการพัฒนาชุมชนหวังว่าการขับเคลื่อนงานอย่างเต็มกำลังความสามารถของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่นี้ จะสามารถตอบโจทย์การพัฒนาและการสร้างความสุขให้แก่ประชาชนได้” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว

595959859