svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กยศ.ผนึก ตลท.ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

05 กันยายน 2561
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมความรู้หวังสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม และศิษย์เก่า กยศ. ทั่วประเทศ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  กล่าวว่า ขณะนี้กองทุนได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่บุคลากร ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่า กยศ. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวางแผนการใช้จ่ายเงิน สร้างวินัยการออมทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนการวางแผนชำระคืนเงินกู้ยืมให้กองทุนตามกำหนด

EA4173D5

ปัจจุบัน กองทุนมีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษากว่า 5.4 ล้านราย คิดเป็นงบประมาณให้กู้ยืมกว่า 5.7 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้มีผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้สูงถึง 2.1 ล้านราย เชื่อว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่ดีและต้องการชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง แต่ขาดความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและขาดวินัยทางการเงินจึงทำให้เกิดการค้างชำระหนี้ กองทุนเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการออมและการจัดการเงินให้แก่คนไทย เริ่มตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงประชาชนทั่วไป สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของกองทุน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี จนถึงศิษย์เก่าผู้กู้ยืมที่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติและเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศ รวมถึงครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนในสถานศึกษายังเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม เพื่อแนะแนวถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังวินัยทางการเงิน ตลอดจนจิตสำนึกความรับผิดชอบที่ดีในการชำระเงินคืนกองทุน

ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับสังคมไทยโดยรวมแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย