svasdssvasds

สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมอำนวยความสะดวกผู้ไปแสวงบุญพิธีฮัจย์

27 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 น. 189
สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมอำนวยความสะดวก รองรับผู้เดินทางไปแสวงบุญประกอบ พิธีฮัจย์ ปี 61 กว่า 2.4 พันคน

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่าในปี 2561 นี้ ในช่วงเทศกาล ฮัจย์ คาดว่าจะมีชาวไทยมุสลิมเดินทางออกจากประเทศไทย เพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2561 จำนวนประมาณ 2,400 คน โดยมีสายการบินไทย และ Saudi Arabian Airlines ให้บริการเที่ยวบินพิเศษไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 7 เที่ยวบิน

ดังนั้นเพื่อให้ผู้เดินทางไปแสวงบุญได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ ทสภ. ได้ประสานความร่วมมือไปยังสายการบิน หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจย์ ที่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 และอาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น 2 ประตู 6 - 7 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ ทสภ. คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางทั้งขาไปและขากลับจากการแสวงบุญทุกเที่ยวบิน โดยเที่ยวบินขากลับมีจำนวน 7 เที่ยวบิน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 8 กันยายน - 20 กันยายน 2561
siroj ทสภ. ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ไว้รองรับผู้เดินทางไปแสวงบุญให้พร้อมใช้งาน อาทิ ห้องละหมาด จำนวน 3 ห้อง บริเวณ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร และภายในอาคารเทียบเครื่องบิน E ชั้น 3 และอาคารเทียบเครื่องบิน C ชั้น 2 พื้นที่พักคอย ป้ายข้อความแนะนำเส้นทาง พร้อมเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจค้นร่างกายและสัมภาระ ข้อห้ามในการนำของเหลว เจล สเปรย์ขึ้นเครื่อง นอกจากนั้นยังได้มีการประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ สายการบิน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร และด่านควบคุมโรค โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญ อาทิ การจัดช่องทางตรวจบัตรโดยสารสำหรับผู้แสวงบุญเป็นกรณีพิเศษ การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจหนังสือเดินทาง การผ่านพิธี การศุลกากร และการให้ข้อมูลด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ AOT Contact Center ทสภ. โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว