svasdssvasds

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ GGGI ร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการภาคความร่วมมือ เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม”

26 ก.ค. 2561 เวลา 3:00 น. 472
1 (11) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ GGGI ร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการภาคความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม”

นายศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ Ms.Hyoeun Jenny Kim , Deputy Director-General of Global Green Growth Institute หรือ GGGI ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการภาคความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม” มีผู้บริหาร กฟภ. และ GGGI ร่วมงาน ณ ห้องดาหลา โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความสำคัญเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน่วยงานหลักในการรองรับการให้บริการด้านการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานแก่ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ธุรกิจอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจ ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การร่วมมือกับ GGGI ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดย กฟภ. จะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน หรือ ESCO ช่วยให้เกิดอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม มีรูปแบบของการดำเนินงานแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจตรวจสอบ วิเคราะห์ศักยภาพในการลดการใช้พลังงาน การนำเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานและแหล่งเงินลงทุน รวมถึงจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดที่เกิดขึ้นให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบของ ESCO ได้จริง ทั้งยังพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ บริษัทจัดการพลังงาน สถาบันการเงินและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
2 (10) 3 (11) 4 (11) 5 (10) 6 (12) 7 (8)