svasdssvasds

พ.ร.บ.นํ้าถกต่อ รอบ 7 เร่งก.ม. ลูก 26 ฉบับ

21 ก.ค. 2561 เวลา 11:58 น. 188
สนช.โหวตขยายอีก 90 วัน พิจารณาร่าง พ.ร.บ.นํ้าไปสิ้นสุดเดือนตุลาคม พร้อมสั่ง สทนช. ออกกฎหมายลูก 26 ฉบับขีดเส้นภายใน 60 วัน  กมธ.เตรียมเชิญผู้แปรญัตติสร้างความเข้าใจตีกันถูกควํ่าในสภา

นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า  ที่ประชุม สนช. ได้มีมติขยายเวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกไปอีก 90 วัน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 148 เสียง ไม่มีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง 4 เสียง เป็นการขยายเวลาครั้งที่ 7 เป็นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สนช. copy

ระหว่างนี้ได้มอบให้สำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (สทนช.) ออกกฎหมายลำดับรอง 26 ฉบับ ที่สำคัญๆ ได้แก่  1.พระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มนํ้า 2.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มนํ้าในคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (กนช.) 3.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มนํ้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มนํ้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้นํ้า และกรรมการลุ่มนํ้าผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุ่มนํ้า 4. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้นํ้า

5. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือรายละเอียดการใช้นํ้าแต่ละประเภท 6. กฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกไปอนุญาตการใช้นํ้าประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 7. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้นํ้าสำหรับประเภทที่ 2 และ ประเภทที่ 3 และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการเรียกเก็บ ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าใช้นํ้า และ 8. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าใช้นํ้าประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ไม่ใช่นํ้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยนํ้าบาดาล และไม่ใช่นํ้าจากทางนํ้าชลประทานตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน เป็นต้น

“ในระหว่างนี้ทางคณะฯ รอรัฐบาลตอบกลับมาว่าร่างกฎหมายมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ แล้วให้สทนช.
ไปออกกฎหมายลำดับรองให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน อาจจะเชิญผู้แปรญัตติมาสร้างความเข้าใจเพื่อที่เวลากฎหมายฉบับนี้เข้าสภาไปจะได้ไม่ถูกควํ่ากลางที่ประชุม”