svasdssvasds

สนข.ศึกษาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รับอีอีซี

16 ก.ค. 2561 เวลา 10:46 น. 411
สนข. เดินหน้าศึกษาโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 ชู “ICD ฉะเชิงเทรา” ศูนย์กลางเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ พร้อมขับเคลื่อน EEC สู่ประตูการค้าอาเซียน

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม จัดประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครั้งที่1 โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลเข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก
eec ทั้งนี้นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความสำเร็จ มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ในระยะยาว

โดยระยะแรกเป็นการยกระดับพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางอากาศ ทางบก ทางราง และทางน้ำ แบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) ภายในพื้นที่ EEC เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ลดเวลาการเดินทางและประหยัดค่าขนส่ง ซึ่งเป็นที่มาของโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ (Inland Container Depot : ICD) เพื่อรองรับ EEC

eec1

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้รับมอบหมายให้จัดจ้างที่ปรึกษา
ในการศึกษาโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ ICD ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นศูนย์กลางรองรับการรวบรวมและกระจายสินค้า รวมถึงเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างนิคมอุตสาหกรรมรอบพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่ EEC และท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และท่าเรือมาบตาพุด

ตลอดจนส่งเสริมบทบาทให้ EEC เป็นประตูการค้าของกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม โดยศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทั้งด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำแบบเบื้องต้น ICD ฉะเชิงเทรา และศึกษารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแบบไร้รอยต่อระหว่าง ICD ฉะเชิงเทรา และ 3ท่าเรือหลักดังกล่าว เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ โดยเริ่มดำเนินการศึกษาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 –17 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลา 9 เดือน

eec2

“การดำเนินการศึกษาดังกล่าว จะทำให้โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC มีความเหมาะสมในทุกๆ มิติ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านของการลดความแออัดของสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ ลาดกระบัง พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ผลักดันให้เกิดการ Shift Mode หรือเปลี่ยนถ่ายการขนส่งคอนเทนเนอร์สู่ระบบราง ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และส่งเสริมให้ EEC เป็นประตูการค้าของอาเซียน รวมถึงยกระดับประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจระดับโลกต่อไป” นายชัยวัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC นอกจาก สนข. จะมีการพบปะหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเปิดเว็บไซต์ www.icd4eec.com เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการฯ ด้วย

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว