svasdssvasds

จบไม่ลง! พรุ่งนี้จับตากฎหมายน้ำ - ขอมติสนช. เห็นชอบขยายเวลาออกอีก 90 วัน

11 ก.ค. 2561 เวลา 13:48 น. 149
-11 ก.ค. 2561- นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ กรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันพรุ่งนี้ (วันที่ 12 ก.ค.61) ว่า พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ....สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จะขอที่ประชุมสนช.ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... เป็นครั้งที่ 7 ออกไปอีก 90 วัน ซึ่งความจริงทุกมาตราที่ปรับเพิ่ม แก้ไข เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 แล้วได้นำส่งให้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สทนช. จะต้องทำกฎหมายรองกลับมาก่อนเข้าสู่วาระ 2 และในระหว่างนี้อาจจะเชิญผู้แปรญัตติมาสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่สงสัย จะได้ทำความเข้าใจในคราวเดียวกัน

ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกปฏิรูปประเทศเรื่องน้ำตามบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา258 ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์น้ำ 20 ปี (2558-69) หรือที่เรียกกันว่าฉบับท่านพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรก จากนั้นก็เกิดองค์กรใหม่ขึ้นมา โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ใช้อำนาจตาคำสั่งม.44 ออกคำสั่งที่46 จัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) ซึ่งมีดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เป็นเลขาธิการคนแรกเป็นหน่วยงานมาดูแลกำกับให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว อีกเรื่องที่กำลังจะเกิดในลำดับถัดไปเรากำลังมีกฎหมายบริหารจัดการน้ำเกิดขึ้น ซึ่งหากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ก็จะครบทั้ง 3 องค์ประกอบทันทีคือมีกฎหมาย มีแผนยุทธศาสตร์และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลภาพรวมทั้งหมด