svasdssvasds

เปิดถนน นครพนม-สกลนคร เชื่อมเศรษฐกิจไทย-ลาว

10 ก.ค. 2561 เวลา 5:17 น. 1.8k
ทช. ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นพ.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 22 – บ้านโพนสวรรค์ อำเภอเมือง, โพนสวรรค์ จ.นครพนม แล้วเสร็จสมบูรณ์

- 10 ก.ค. 61 - นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นเมืองที่มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และสินค้าเกษตรกรรมภายในประเทศเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม กรมทางหลวงชนบท จึงได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นพ.2044 แยกทางหลวงหมายเลข 22 – บ้านโพนสวรรค์ อ.เมือง, โพนสวรรค์ จ.นครพนม เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และหมายเลข 2028 เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง อ.เมืองนครพนม อ.โพนสวรรค์ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 1531191713375

โดยถนนสายดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นโครงการจากกิโลเมตรที่ 0+000 ถึง กิโลเมตรที่ 19+950 รวมระยะทาง 19.950 กม. ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างข้างละ 3 ม. ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 1.00 ม. โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 105.680 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว 1531191713575 1531191713585

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยให้เดินทางได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย ลดระยะเวลาการเดินทางและลดปริมาณการจราจรในเส้นทางหลัก สามารถส่งผลผลิตทางเกษตรกรรมสู่โรงงานได้สะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า ตลอดจนเป็นการขยายระบบการขนส่งคมนาคมรองรับเศรษฐกิจ AEC ในอนาคตอีกด้วย 1531191713654 1531191713756 1531191713838