svasdssvasds

นิด้าโพล เผย มุมมองประชาชน ต่อ "มาตรการป้องกันอุบัติภัยของไทย"

08 ก.ค. 2561 เวลา 9:30 น. 322
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น 'นิด้าโพล' สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "มาตรการป้องกันอุบัติภัยของไทย" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3-5 ก.ค. 2561 รวมทั้งสิ้น 1,268 หน่วยตัวอย่าง สรุปผลได้ ดังนี้

1.ท่านคิดว่า มาตรการป้องกันอุบัติภัยของไทยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
อันดับ 1 มีความน่าเชื่อถือมาก ร้อยละ 66.40
อันดับ 2 ไม่มีความน่าเชื่อถือ ร้อยละ 20.27
อันดับ 3 มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ร้อยละ 8.28
อันดับ 4 ไม่มีความน่าเชื่อถือเลย ร้อยละ 2.76
อันดับ 5 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 2.29

2.ท่านคิดว่า การเพิ่มมาตรการความปลอดภัยตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ควรจัดเป็นวาระเร่งด่วนมากน้อยเพียงใด
อันดับ 1 เร่งด่วน ร้อยละ 55.60
อันดับ 2 เร่งด่วนที่สุด ร้อยละ 30.76
อันดับ 3 ไม่เร่งด่วน ร้อยละ 12.06
อันดับ 4 ไม่เร่งด่วนเลย และไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 0.79

3.ในฐานะประชาชน ท่านคิดว่า การทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้าช่วยเหลือเหตุอุบัติภัยมีประสิทธิภาพหรือไม่
อันดับ 1 มีประสิทธิภาพมาก ร้อยละ 57.18
อันดับ 2 มีประสิทธิภาพมากที่สุด ร้อยละ 37.22
อันดับ 3 ไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 4.50
อันดับ 4 ไม่มีประสิทธิภาพเลย และไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 0.55

4.ท่านอยากให้มีมาตรการป้องกันอุบัติภัยตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างไรบ้าง
อันดับ 1 มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้การเอาตัวรอดเมื่อประสบภัย ร้อยละ 52.68
อันดับ 2 เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ท่องเที่ยว ร้อยละ 51.42
อันดับ 3 ติดป้ายเตือนอุบัติเหตุ/อุบัติภัย ร้อยละ 49.84
อันดับ 4 จัดทีมสำรวจศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ เพื่อเก็บข้อมูลอย่างละเอียด ร้อยละ 23.90
อันดับ 5 จัดทำแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 23.42
อันดับ 6 จำกัดอายุนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ร้อยละ 12.46

อื่น ๆ ได้แก่ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทลงโทษที่ชัดเจน ปิดการให้บริการในช่วงที่อันตราย มีการติดตั้งระบบเตือนภัย มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย ขณะที่ บางส่วนระบุว่า ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าจะเชื่อและปฏิบัติตามหรือไม่ ร้อยละ 2.21

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 1.18


มาตรการป้องกันอุบัติภัยของไทย

……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
กรมควบคุมโรค เตือน 3 อุบัติภัยช่วงวันลอยกระทง
นายกฯขอทุกฝ่ายนำเหตุ”13หมูป่า”มาเป็นบทเรียนอย่า”วัวหายล้อมคอก”


e-book-1-503x62