ไทยผวาหวัดนกแบนนำเข้าสัตว์-ซากสัตว์จากจีน

22 พ.ค. 2561 เวลา 6:51 น. 314
ไทยผวาหวัดนกแบนนำเข้าสัตว์-ซากสัตว์จากจีน

นายสรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่ากรมปศุสัตว์ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OLE) รายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI)ในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น ในฟาร์มสัตว์ปีก ณ เขตปกครองตนเอง Ningxia (ซีโรไทป์ H7N9) และสัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน ณ มณฑล Shanxi (ซีโรไทป์ H7N9) เป็นต้น ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้
sorw โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหนะ นำโรคหรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่างๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวมีโอกาสแพร่กระจายเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกรวมถึงสุขภาพของประชาชนในประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีก จำพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ ไข่สำหรับพันธุ์รวมถึงซากของสัตว์ปีกดังกล่าว ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

e-book-1-503x62-7