ส.ท่องเที่ยวรวมตัวยื่นหนังสือหวั่นชุมนุมประท้วงกระทบเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

21 พ.ค. 2561 เวลา 10:11 น. 104
ผู้แทนสมาคมด้านการท่องเที่ยวเข้าพบ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อยื่นหนังสือกรณีที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันประท้วงเรื่องการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีความกังวลว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากสมาคมด้านการท่องเที่ยว อาทิ สมาคม ATTA สมาคมมัคคุเทศก์ สมาคมสวนสนุก สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมไทย-จีน ฯลฯ โดย นายสุรวัช อัครมาศ อุปนายกสมาคม ATTA เป็นผู้แทนมอบหนังสือ

mus

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การทำให้ท่องเที่ยวสะดุดจากการชุมนุม การประท้วง หรือด้านอื่นๆ จะส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจในหลายๆ ด้านรวมทั้งด้านการท่องเที่ยว จากเมืองหลักสู่เมืองรอง การท่องเที่ยวชุมชน หรือกระทบถึงนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ที่กำลังพยายามดึงเข้ามาแทนนักท่องเที่ยวเชิงปริมาณ ดังนั้น อยากให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหาที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงานในการผลักดันให้มีการนำรถ TukTuk ไฟฟ้ามาใช้เพื่อการท่องเที่ยว จึงขอความร่วมมือจากภาคเอกชนช่วยกันบริหารจัดการเรื่องต่างๆ เช่น สถานที่ที่จะนำรถ Tuk Tuk ไปใช้ประโยชน์ เช่น โบราณสถาน พระบรมมหาราชวัง สถานที่ที่รถบัสไม่สามารถเข้าไปได้
นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอีก 4 ด้าน ได้แก่

mus1

การท่องเที่ยวมุสลิม ซึ่ง The Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index หรือ GMTI 2018 จัดอันดับเรื่องการท่องเที่ยวมุสลิมของประเทศไทย อยู่ในอันดับ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ ต้องการให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้าน Supply Site ว่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อยู่อีกบ้าง การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยจะเพิ่มเส้นทางของการท่องเที่ยวในเมืองรอง การจัด MICE ในเมืองรอง และการท่องเที่ยวทางน้ำ

โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของคนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ รวมถึงการสนับสนุนให้มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้ไปสู่ท้องถิ่นและชุมชนต่อไป

mus4

นายวีระศักดิ์ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพ่งเล็งในการเอาผิดกับกลุ่ม “ล้ง” โดยกลุ่มล้งเหล่านี้จะนำนักท่องเที่ยวไปพักคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้น รวมถึงการเปิดกิจการแบบโรงแรมโดยไม่จดทะเบียนโรงแรมให้ถูกต้อง ซึ่งขณะนี้ ตำรวจท่องเที่ยวได้เข้าไปดำเนินคดีกับกลุ่มนี้เป็นกรณีเร่งด่วน เพราะกลุ่มนี้เป็นกระบวนการทำธุรกิจที่เอาเปรียบคนที่ทำธุรกิจอย่างเห็นชอบด้วยกฎหมาย โรงแรมที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย กลุ่มคนเหล่านี้เป็นชาวต่างประเทศที่เข้ามาและทำให้ Supply chain ถูกบิดเบือน กลายเป็นว่าเข้ามาแล้วค่าพักแรมทั้งหมดตกไปอยู่กับผู้ประกอบการชาวต่างประเทศ ซึ่งไม่มาจดทะเบียนให้ถูกต้อง ไม่เสียภาษีให้ถูกต้องตามระบบที่ผู้ประกอบการที่พักโรงแรมในประเทศไทยทำกัน”

e-book-1-503x62-7