ผู้เลี้ยงกุ้งเฮ! เจรจาสำเร็จราคาต่ำเล็กน้อย ส่วนต่างใช้เงิน คชก.อุ้ม 1 หมื่นตัน

17 พ.ค. 2561 เวลา 15:17 น. 275
315946-780x405 นายครรชิต เหมะรักษ์ ประธานชมรมกุ้งสงขลา -นครศรีธรรมราช หนึ่งในเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"  วันนี้ (วันที่ 17 พ.ค.60) นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรี นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.) ส่วนฝ่ายกระทรวงพาณิชย์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งนายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ให้ทำหน้าที่ประสานงานกับนายดลเดช พัฒนรัตน์ ผู้ว่าราชการสงขลา ในการเจรจาต่อรอง

"กว่าจะเสร็จสิ้นการเจรจาจบลงด้วยดีก็ประมาณ 19.30 น. ส่วนต่างราคาที่เครือข่ายกุ้งภายใต้เรียกร้อง ทางคณะเจรจาจะใช้เงินคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)จะใช้เงินสนับสนุน โดยจะดำเนินการซื้อเพื่อสร้างเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนาไมในราคานำตลาดประเดิม 1 หมื่นตัน หากราคาไม่ดีขึ้นจะต้องขยายเพิ่มจนกว่าราคาจะพ้นจากการขาดทุนของเกษตรกร"
S__36306965
นายครรชิต กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจับกุ้ง คัดกุ้ง ค่าขนส่ง ให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฎิบัติที่กระทำกันมาโดยให้ผู้แทนสมาคม/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน/ชมรม/กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ตกลงร่วมกับผู้ประกอบการห้องเย็นที่รับซื้อ ณ วันที่ลงนามในหนังสือข้อตกลงการจัดหาและรับซื้อกุ้งขาวแวนนาไม พร้อมระบุผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ในหนังสือข้อตกลงฯ ให้ชัดเจน และให้ทั้งสองฝ่ายถือปฏิบัติ โดยระยะเวลาการสมัครเข้าโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 14 –18 พฤษภาคม 2561 ส่วนระยะเวลาซื้อ/ขายตามโครงการฯ 2 เดือน (25 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2561)

รูปแบบการดำเนินโครงการให้สมาคม/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน/ชมรม/กลุ่มเกษตรกรที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่กรมประมงกำหนด เกษตรกรที่สนใจซื้อขายภายใต้โครงการ ให้ด่าเนินการสมัครเข้าโครงการ ดังนี้

(1) กรณีเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม BAP หรือได้สมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม BAP หรือได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP มกษ.ให้สมัครเข้าโครงการฯ ที่ส่านักงานประมงจังหวัด หรือ สมาคม/สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ต้นสังกัด และให้ท่าหนังสือข้อตกลงซื้อขายกับทางผู้ประกอบการห้องเย็นในโครงการฯ ที่สนับสนุนได้โดยตรงในทุกกรณีเนื่องจากเป็นมาตรการสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มที่เป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(2) กรณีเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP กรมประมง หรือ CoC เกษตรกรต้องเป็น
สมาชิกของสมาคม/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน/ชมรม/กลุ่มเกษตรกร โดยเกษตรกรต้องสมัครเข้าโครงการฯ ผ่านทางสมาคม/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน/ชมรม/กลุ่มเกษตรกร ต้นสังกัด และให้สมาคม/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน/ชมรม/กลุ่มเกษตรกร เป็นผู้พิจารณาจัดล่าดับการส่งมอบกุ้งในเบื้องต้น พร้อมส่งรายชื่อเกษตรกร ขนาดและปริมาณกุ้งขาวแวนนาไมที่จะขาย วันที่คาดว่าจะจับให้ส่านักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ที่สมาคม/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน/ชมรม/กลุ่มเกษตรกรตั้งอยู่
S__36306966 สำหรับการท่าหนังสือข้อตกลงซื้อขายกับทางผู้ประกอบการห้องเย็นในโครงการฯเกษตรกรต้องมอบอำนาจให้ผู้แทนของสมาคม/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน/ชมรม/กลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ลงนามแทนตนเอง5.3 ส่านักงานประมงจังหวัดท่าหน้าที่ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติเกษตรกรตามที่ระบุไว้ในโครงการฯ และจัดส่งให้กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง ภายในวันถัดไปหลังจากปิดการรับสมัคร เพื่อกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้่าชายฝั่งจะได้จัดส่งไปยังสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเพื่อพิจารณาจับคู่และจัดล่าดับการซื้อกุ้งขาวแวนนาไมในโครงการฯ ต่อไป
ผู้ประกอบการห้องเย็นที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิกของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้แจ้งรายชื่อ และแผนรับซื้อกุ้งขาวแวนนาไมให้กับกรมประมง จากนั้น เมื่อได้รายชื่อ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จากกรมประมง สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยจะท่าหน้าที่จับคู่และจัดล่าดับการซื้อขายกุ้งในโครงการฯ ผู้แทนเกษตรกร (ผู้แทนสมาคม/ผู้แทนสหกรณ์/ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน/ผู้แทนชมรม/ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร) เกษตรกรรายย่อยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน BAP และ GAP มกษ. และผู้ประกอบการห้องเย็น ท่าหนังสือข้อตกลงการจัดหาและรับซื้อกุ้งขาวแวนนาไมภายใต้โครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไม ปี2561 ในปริมาณและราคาซื้อขายที่ผู้ประกอบการห้องเย็นก่าหนดไว้ในโครงการฯ ส่วนคุณภาพกุ้งขาวแวนนาไมที่เข้าร่วมโครงการฯ
S__36306968 เกณฑ์มาตรฐานทางกายภาพ
- ต้องไม่มีลักษณะหางไหม้ เนื้อน้ำตาล เปลือกหลุด หางกุดท้องด่าซึ่งเกิดจากการเกาะของตะไคร่น้ำ จนไม่สามารถล้างออกได้ รวมทั้งแผลที่เกิดจากการติดเชื้อและท่าความเสียหายให้กับเนื้อกุ้ง

- แผลที่เกิดจากเปลือกกุ้ง ซึ่งมีสาเหตุจากการชน การต่อสู้หรือสาเหตุอื่นโดยไม่สร้างความเสียหาย กับเนื้อกุ้ง ไม่เกินร้อยละ 15

- ปล้องแตกไม่เกินร้อยละ 10 - หางกร่อน

- หางกร่อนที่มีลักษณะเว้าแหว่ง หรือขาดทะลุเป็นรู จนไม่สามารถตกแต่งให้อยู่ในสภาพ ที่สามารถจ่าหน่ายเป็นกุ้งไว้หางได้ ไม่เกินร้อยละ 10 - ตัวนิ่ม หรือน่วม ไม่เกินร้อยละ 10

- ตัวนิ่ม ตัวหลวม หรือกุ้งผอม ไม่เกินร้อยละ 5 กุ้งพิการ เช่น ตัวคด กรีคด ไม่เกินร้อยละ 5

ทั้งนี้ กุ้งที่มีตำหนิดังกล่าวข้างต้น มีปริมาณรวมกันต้อง ไม่เกินร้อยละ 15ซึ่งจะมีการตรวจเช็ค ร่วมกันระหว่างเกษตรกรและผู้ซื้อ ณ จุดซื้อขาย (หน้าฟาร์ม)
S__6029315