"เลิศวิโรจน์"ออกประกาศรับของขวัญปีใหม่ค่าไม่เกิน 3 พันปิดโอกาสทุจริต

24 ธ.ค. 2560 เวลา 8:34 น. 262
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ กรณีการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและความเสี่ยงในการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ตามกฎหมายโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ กรณีการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

carda

1.ต้องละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ห้ามเรียกร้อง หรือรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติหน้าที่ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฎิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรมหรือเป็นผลประโยชน์ขัดกัน ยกเว้นกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กฎหมายกำหนด

lert

2. กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับ หรือให้แก่กัน ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท

3.การอวยพร ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดแก่บุคลากรและห้ามเรี่ยไรเงินผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเอกชน เพื่อจัดหาของขวัญให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
carda1

4.การต้อนรับผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารให้ต้อนรับโดยสมควร หากมีความจำเป็นต้องจัดเลี้ยงรับรองให้จัดแบบเรียบง่ายและประหยัด อาหารที่ควรเลี้ยงควรเป็นอาหารประจำถิ่นราคาประหยัด รวมถึงการจัดหาที่พักให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและไม่จำเป็นต้องมีของขวัญหรือของที่ระลึก

e-book-1-503x62

แท็กที่เกี่ยวข้อง