"กฤษฎา"จัดทัพข้าราชการที่พึ่งเกษตรกร

17 ธ.ค. 2560 เวลา 11:31 น. 140
รมว.เกษตรฯ ไฟแรงไลน์สั่งปลัดอธิบดีผู้อำนวยสำนักในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดโครงสร้างหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯในพื้นที่ให้เป็นที่พึ่งของเกษตรกร

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่ได้กำหนดให้มีการประชุม เพื่อหารือข้อราชการของผู้บริหาร กษ. ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 นั้น รมว.ได้สั่งการขอให้ปลัดหรืออธิบดีและผู้เกี่ยวข้องช่วยเตรียมข้อมูลหรือเสนอความเห็นประเด็นการประชุมดังนี้

1.เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ มีโครงสร้างหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรมหาชนและข้าราชการมีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมการทำเกษตรทุกด้านทั้งวิชาการเกษตรพืชไร่ พืชสวน ไม้ผล หรือการเกษตรพื้นที่สูง/การดูแลคุณภาพดิน/การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร/การทำฝนเทียม/การเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท/การประมงน้ำจืด น้ำเค็ม/การสหกรณ์การเกษตรที่จะทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนทางการเกษตรและรับผิดชอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกกว่าสามพันโครงการทั่วประเทศ เป็นต้น

kitda1

"ผมจึงมีแนวคิดว่ากษ.ควรจัดโครงสร้างการบริหารงานของกษ.ในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ ให้เป็นทีมข้าราชการตามลักษณะหน่วยงานข้างต้น ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรในแต่ละด้านไปทำงานร่วมกันเป็นทีมกระทรวงเกษตรฯ ที่มีองค์ความรู้ครบวงจรสามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

เช่น สามารถบอกคุณภาพดินว่ามีธาตุอาหารอะไรบ้าง เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดหรือจะเลี้ยงสัตว์อะไรที่จะเหมาะสมกับพื้นที่ เวลา สภาพอากาศ และประการสำคัญสอดคล้องกับความต้องการของตลาด(demand)/จะหาน้ำจากที่ไหน/จะรวมกลุ่มกันอย่างไร/จะหาทุนทำการเกษตรได้จากแหล่งใด/จะหาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับการทำการเกษตร/แปรรูปผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร ฯลฯ

นอกจากนี้ขอทราบจำนวนข้าราชการในสังกัด กษ.ของแต่ละสำนักงาน/กรมที่ปฎิบัติงานอยู่ในพื้นที่แต่ละจังหวัดหรืออำเภอ รวมทั้ง76 จังหวัดว่ามีจำนวนเท่าใด และโดยเฉลี่ยในแต่ละจังหวัดจะมี ขรก.จาก กษ.ในแต่ละกรม/สำนักจำนวนเท่าใด โดยให้แยกเป็นสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นรายหน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริมฯ กรมวิชาการเกษตร/กรมปศุสัตว์/กรมประมง/ปฎิรูปที่ดิน(สปก.)/กรมชลประทานฯลฯ เพื่อนำมาพิจารณาจัดโครงสร้างการบริหารหน่วยงานเป็นทีมเกษตรประจำพื้นที่จังหวัด/อำเภอ

ricer

"ขอให้ท่านปลัดหรือผู้รับผิดชอบช่วยจัดการรับความข้อเสนอ หรือความเห็นจากพวกเรา ซึ่งเป็นผู้บริหารในส่วนกลางและเพื่อนข้าราชการในพื้นที่จังหวัด/อำเภอว่า หากจะจัดโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯในพื้นที่ให้เป็นทีมข้าราชการเกษตรที่มีเอกภาพ และมีคุณสมบัติความรู้ความสามารถครอบคลุมอาชีพการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว
ควรกำหนดโครงสร้างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯในระดับพื้นที่จังหวัด/อำเภออย่างไร ซึ่งผมและรมช.ทั้ง 2 ท่านพร้อมที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดทีมเกษตรประจำพื้นที่จังหวัด/อำเภอ สำหรับดูแลช่วยเหลือประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมต่อไป

เมื่อกระทรวงเราสามารถจัดโครงสร้างการบริหารหน่วยเป็นทีมงานในพื้นที่ให้เข้มแข็งได้แล้ว จะสามารถนำไปทำงานเชื่อมโยงกับทีมงานข้าราชการกระทรวงอื่นๆในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ เช่น พณ./ท่องเที่ยว/ดิจิทัล/สาธารณสุข/วิทย์/มท./อุตสาหกรรมฯลฯ
โดยมีภาคเอกชนและประชาสังคมในรูปแบบประชารัฐเข้าร่วมด้วยแล้ว ก็จะทำให้โครงการเกษตรแปลงใหญ่/เกษตรผสมผสาน/โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามพื้นที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by agri-map)/การลดพื้นที่ปลูกพืชเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์ที่มีราคาต่ำหรือล้นตลาด(over supply) การปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตร นั้นประสบผลสำเร็จได้และประการสำคัญจะทำให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับข้องการเกษตรในพื้นที่(area-based)และการนำนโยบายการเกษตรของรัฐบาล(agenda)ไปปฎิบัติให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ"

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว-9

แท็กที่เกี่ยวข้อง