กยท. เปิดรับสมัครผู้จัดการและรองผู้จัดการหน่วยบียู

05 ธ.ค. 2560 เวลา 10:42 น. 217
นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ด้านบริหาร เผยว่า กยท. ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลทั้งภายนอกและภายในที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ รองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ รวมไปถึง หัวหน้าแผนกจัดซื้อ และหัวหน้าแผนกการเงินและบัญชี รวม 4 อัตรา เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่สามารถประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้และผลประกอบการให้กับองค์กร

rbbr

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง ผู้จัดการ/รองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ คือ ต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การบริหารจัดการด้านธุรกิจเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและบริการ การลงทุนและการตลาด ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ สามารถกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมการเกษตร ตลาดยางพารา ตลาดสินค้าเกษตร ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลได้อย่างเหมาะสม

นายสุนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 (หัวหน้าแผนกจัดซื้อ) และนักวิชาการเงินและบัญชี 7 (หัวหน้าแผนกการเงินและบัญชี) หากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในการยางแห่งประเทศไทย ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้างาน ในหน่วยงานที่มีงบดุลไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งและต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด พร้อมแนบรายงานประจำปีในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ถึง 15 ธันวาคม 2560

e-book