svasdssvasds

แคนดิเดท ว่าที่สมเด็จพระราชาคณะ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 เม.ย. 2565 เวลา 21:00 น. 4.2k

แคนดิเดท ว่าที่สมเด็จพระราชาคณะ : คอลัมน์สังฆานุสติ โดย... บาสก

สมณฐานนดรศักดิ์ ฝ่ายพระสงฆ์ ชั้นสูงสุด ทั้งฝ่ายมหานิกาย และธรนมยุต ได้แก่สมเด็จพระราชาคณะ (เว้นสมเด็จพระสังฆราช)  ตามทำเนียบในกรรมการมหาเถรสมาคม (เป็นโดยตำแหน่ง ตาม พ.ร.บ.สงฆ์ 2505) ให้มีฝ่ายละ 4 รูป

 

ปัจจุบัน สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายประกอบด้วย
 

1 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถสมาคม และเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก


2 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน สามพราน นครปฐม ที่ปรึกษา กรรมมหาเถรสมาคม

3 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตในต่างประเทศ


4 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
 

ส่วนสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุต
 

1 สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์ กรรมการมหาเถรสมาคม 


2 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร ที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม
 

3 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม
 

ถ้าดูตามตัวเลขนี้ จะเห็นว่า สมเด็จพระราชาคณะ ฝ่ายธรรมยุต มีเพียง 3 รูป จากทำเนียบต้องมี 4 รูป (ไม่นับสมเด็จพระสังฆราช เนื่องด้วยทรงเป็น สกลมหาสังฆปริณายก)


ทึ่เหลือเพียง 3 รูป เพราะสมเด็จพระวันรัต (จุนท์) เจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เพิ่งมรณภาพ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565
 

เมื่อสมณฐานันดรระดับสมเด็จพระราชาคณะ หายไปหนึ่ง จำเป็นต้องมีให้ ครบ 4 โดยเลื่อน หรือสถาปนาพระเถระรูปใดรูปหนึ่ง จากเจ้าคณะรองขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ


เจ้าคณะรองจากฝ่ายธรรมยุต มี 9 รูป 


1 พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร


2 พระพรหมมุนี(บุญเรือง)  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน


3 พระพรหมวชิรโสภณ(ศรีจันทร์) เจ้าอาวาสวัดบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด


4 พระพรหมวชิรมงคล(ลือชัย) เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส


5 พระพรหมวัชราจารย์(พูนศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์ฯ กรรมการมหาเถรสมาคม


6 พระพรหมวชิรากร (สุนทร) เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม


7 พระพรหมวชิรคุณ(ไพบูลย์) วัดเทพนิมิตรสุดเขตสยาม จ. เชียงราย


8 พระพรหมมงคลวัชราจารย์(ไสว) วัดศรีสุริยวงศาราม จ. ราชบุรี


9 พระพรหมวชิรเมธาจารย์ (อิ่ม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร


กล่าวถึงสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหายิกาย ก็ต้องมีสัดส่วนเท่ากับฝ่ายธรรมยุต แม้ว่าจำนวนวัดและพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายมากกว่า


(ตัวเลขที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายงานล่าสุด  วัดในประเทศไทยมี 42,623 วัด ในจำนวนนี้เป็นวัดธรรมยุต ประมาณ 3,000 วัด พระสงฆ์ จำนวน 205, 513 ในจำนวนนี้เป็นพระธรรมยุต 30,000รูป ที่เหลือเป็นมหานิกาย)


แต่ที่ผ่านมา (2564) สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายมี 5 และธรรมยุตก็มี 5 เหมือนกัน


มหานิกายมี 5 เมื่อสถาปนา เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร เป็นสมเด็จพระราชาคณะ เป็นกรณีพิเศษ และเหลือ 4 เมื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง)เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมรณภาพ 9 ธันวาคม 2564
 

ฝ่ายธรรมยุตมี 5 เหมือนกันเมื่อสถาปนาหลวงพ่อวิริยังค์ขึ้นเป็นสมเด็จเป็นกรณีพิเศษ


ปัจจุบันเหลือ 3 เมื่อสมเด็จหลวงพ่อวิริยังค์ และสมเด็จพระวันรัต (จุนท์) มรณภาพ
 

เมื่อคำนึงถึงสัดส่วน 4/4 ว่ามีความจำเป็นที่สมเด็จพระราชาคณะเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง


ตาม พรบ. สงฆ์ 2505 


ปัจจุบัน พรบ.สงฆ์ 2505(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561  แก้ไขให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจในการสถาปนา แต่งตั้ง ถอดถอน สมณศักดิ์ และแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม 


ดังนั้นสัดส่วนสมเด็จพระราชาคณะในองค์กรมหาเถรสมาคมต้องเท่ากันนั้น น่าจะหมดความจำเป็นไปแล้ว
 

อย่างไรก็ตาม ถ้าจะสถาปนาเจ้าคณะรองของฝ่ายมหานิกาย ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ นั้น มีให้เลือก 14 รูป

 

1 พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด) เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์ จ.ตรัง เจ้าคณะใหญ่หนใต้


2 พระพรหมโมลี (สุชาติ) รก. เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง และ รก. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

 

3 พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม


4 พระพรหมกวี (ประกอบ) เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร กรรมการมหาเถรสมาคม


5 พระพรหมเวที (สุเทพ) เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์


6 พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา


7 พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชบัณฑิต


8 พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ สภานายก มจร.


9 พระพรหมวชิรเจดีย์(บำรุง) เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก


10 พระพรหมวชิรมุนี(เชิด) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรรมการมหาเถรสมาคม


11 พระพรหมวชิรญาณ (สุเมโธ) วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร


12 พระพรหมวชิรโมลี(ทองอยู่) วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์


13 พระพรหมวัชรเมธี(สมเกียรติ) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามฯ


14 พระพรหมมงคลวัชโรดม (โอภาส) เจ้าอาวาส และเจ้าสำนักเรียน วัดจองคำ จ. ลำปาง.

 

ใครเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อรูปใดก็ช่วยกันดูแล อาจได้หลวงพ่อเป็นสมเด็จ สักวันหนึ่ง ในอนาคต
 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด