ส่องอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินของจีน กลไกสำคัญพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

18 ก.ค. 2564 | 06:00 น.

ส่องอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินของจีน กลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินของจีนให้เป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติและเป็นกลไกสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินขนาดใหญ่ หมายถึง เครื่องบินขนส่ง (หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นเครื่องบินหลัก) ที่มีที่นั่ง ๑๕๐ ที่นั่งขึ้นไป และมีน้ำหนักบินขึ้นมากกว่า ๑๐๐ ตัน ในบรรดาเครื่องบินสายหลัก เครื่องบินพาณิชย์ขนาด ๑๕๐-๒๐๐ ที่นั่งมีความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการบินสำหรับเส้นทางระยะสั้นและความจุผู้โดยสารต่ำ ดังนั้น จึงเป็นที่ชื่นชอบของสายการบินมากที่สุด 

 

ในขณะเดียวกัน เครื่องบินระดับที่นั่งโมเดลนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นและรุ่นพื้นฐานสำหรับการผลิตลำตัวเครื่องบิน โดยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า เศรษฐกิจโลกจะรักษาอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ ๒% และมูลค่าการขนส่งทางอากาศจะอยู่ที่ ๒.๓ เท่าของปริมาณปัจจุบัน คาดว่าจำนวนฝูงบินเครื่องบินโดยสารทั่วโลกจะอยู่ที่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ลำ ซึ่งเท่ากับ ๒.๑ เท่าของฝูงบินที่มีอยู่ 
 

๒. การพัฒนาเครื่องบินขนาดใหญ่มีความสำคัญต่อการปรับปรุงขีดความสามารถด้านนวัตกรรมที่เป็นอิสระและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันหลักของประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทาน 

 

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการบินพลเรือนมีมูลค่าการส่งออกสูงและห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ยาว โดยเฉพาะการพัฒนาเครื่องบินขนาดใหญ่มีแรงผลักดันที่มหาศาล กล่าวคือ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคลัสเตอร์ในด้านวัสดุใหม่ การผลิตที่ทันสมัย พลังงานขั้นสูง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมอัตโนมัติ และคอมพิวเตอร์ 

 

ในทางกลับกันก็สามารถขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ของแข็ง คณิตศาสตร์เชิงคำนวณ เทอร์โมฟิสิกส์ และเคมี รวมทั้งสารสนเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาพื้นฐานอื่น ๆ อีกมาก 
ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างนวัตกรรมกลไกเชิงสถาบันของอุตสาหกรรมการบิน การบูรณาการและใช้ทรัพยากรระดับโลก การดำเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศ และปรับปรุงการบิน ตลอดจนความสามารถในการผลิตและระดับการจัดการของอุตสาหกรรม 
 

๓. ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินแบบไตรภาคของการพัฒนาเครื่องบินพาณิชย์ของจีน ประกอบด้วย 

 

๓.๑ ARJ21 เป็นเครื่องบินประจำภูมิภาคประเภท turbofan แบบใหม่ที่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งพัฒนาโดยประเทศจีน สามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๗๘ – ๙๐ที่นั่ง และมีระยะทาง ๒,๒๒๕ - ๓,๗๐๐กิโลเมตร 

 

๓.๒ C919 เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๑๕๘ - ๑๖๘ ที่นั่ง และมีระยะทาง ๔,๐๗๕ - ๕,๕๕๕ กิโลเมตร (ประสบความสำเร็จในการบินครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๐) โดยมีประเทศต่างๆ ได้สั่งจอง ๒๘ ประเทศ จำนวน ๘๑๕ ลำ 

 

๓.๓ CR929 เครื่องบินโดยสารลำตัวกว้างพิสัยไกล สามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๒๘๐ ที่นั่ง และมีระยะทาง ๑๒,๐๐๐ กิโลเมตร
 

บทสรุป อุตสาหกรรมการบินของจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า ๖๐ ปี การผลิตเครื่องบินขนาดใหญ่เริ่มต้นเร็วมาก อาทิ โครงการเครื่องบิน Yun-10 ที่ได้บินเป็นครั้งแรกในปี ๑๙๘๐ (พ.ศ.๒๕๒๓) ซึ่งด้วยเหตุผลหลายประการที่ทำให้โครงการต้องยุติลงในปี ๑๙๘๕ (พ.ศ.๒๕๒๘) เป็นต้น 

 

แต่ความฝันของจีนเรื่องเครื่องบินลำใหญ่ได้จุดประกายความหวังตลอดมา รวมทั้งการไม่ยอมแพ้และยึดมั่นในความเชื่อเสมอว่า จีนจะต้องมีเครื่องบินลำใหญ่เป็นของตัวเอง จนนำมาสู่การก่อตั้งบริษัท  COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd.) ในปี ๒๐๐๘ (พ.ศ.๒๕๕๑) ที่ถือเป็นการเปิดตัวโครงการพัฒนาเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ของจีนอย่างเป็นทางการ 

 

และยังบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องบินพาณิชย์ของจีนได้ยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ใหม่และเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนาที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น 
 
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://finance.sina.com.cn/tech/2021-07-09/doc-ikqcfnca5922971.shtml )