svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สร้างความยั่งยืน ของธุรกิจครอบครัว

04 พฤศจิกายน 2565

รศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์ และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย [email protected]

ด้วยการสร้างความผูกพัน  การสร้างความผูกพันที่ดีในธุรกิจครอบครัว นอกจากครอบครัวที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องผูกพันกันเองในเหล่าเครือญาติและการมีความผูกพันกับระหว่างครอบครัวกับธุรกิจของครอบครัวแล้ว อีกหนึ่งความผูกพันที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจครอบครัวก็คือ ความผูกพันของพนักงาน หรือ Employee Engagement อันเป็นความรู้สึกของการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร ทำให้เกิดความร่วมมือกันในทุกด้านอย่างสมัครใจและเต็มใจ และเป็นความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริงด้วย

           

ความรู้สึกนี้จะช่วยในการดึงดูด พัฒนา และรักษาคนเก่งขององค์กรเอาไว้ ในสภาวะที่การแข่งขันแย่งชิงคนเก่งรุนแรงมากขึ้นทุกวัน วิธีที่ครอบครัวซึ่งเป็นเจ้าของใช้สื่อสารและปฏิบัติมีผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบวัฒนธรรมขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจครอบครัวที่ยังคงมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าของและธุรกิจ

 

การสื่อสารที่สำคัญคือ ครอบครัวจะต้อง “ทำตามที่พูด” ไว้เสมอเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานของตน Beverley Mitchell ผู้ก่อตั้ง Beverley Mitchell Consulting Ltd. ได้แนะนำวิธีสำหรับผู้บริหารธุรกิจครอบครัวในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างความผูกพันของพนักงานในธุรกิจครอบครัวไว้ดังนี้

 

ก่อนลงมือทำให้มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน ควรให้พนักงานรู้ว่าบทบาทของแต่ละคนเชื่อมโยงและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จโดยรวมของบริษัทอย่างไร นอกจากนี้บอกความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับพนักงานแต่ละคน อธิบายว่าผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างไร ไม่ใช่แค่เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำให้สำเร็จ แต่หมายรวมถึงพฤติกรรมที่ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลด้วย

สร้างความยั่งยืน ของธุรกิจครอบครัว

ครอบครัวต้องทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นแรงจูงใจของทีม ด้วยการทำความรู้จักพนักงานในฐานะปัจเจกบุคคล เรียนรู้ว่าอะไรเป็นแรงจูงใจพวกเขาได้ พวกเขาอยากจะเป็นที่รู้จักอย่างไร และแรงบันดาลใจของพวกเขาคืออะไร และต้องเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอความคิด และครอบครัวก็ควรจะรับฟังความคิดต่างๆ อย่างแท้จริง พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับความคิดเห็นเหล่านั้นด้วย

           

ให้ความเห็นกับผลงาน และการยกย่องเป็นประจำ ธรรมชาติของคนล้วนต้องการความชื่นชม ยกย่องอย่างทันทีแก่พนักงานเมื่อพวกเขาแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยม การให้ความเห็นต่องานหรือผลงานที่ทันท่วงที สร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงานในบริษัท รวมถึงสนทนากับพนักงานบ่อยๆ ทั้งที่ไม่เป็นทางการและเป็นทางการจะช่วยสร้างความผูกพันได้เป็นอย่างดี

 

ให้โอกาสในการพัฒนา ควรเปิดกว้างให้พนักงานในบริษัทได้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และสนับสนุนให้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ มอบหมายความรับผิดชอบภายในทีมให้สอดคล้องกับจุดแข็งและพรสวรรค์ของแต่ละบุคคล

           

สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งมีหลายเรื่องที่ครอบควรตระหนักไว้เสมอ เช่น การรู้จักให้เกียรติพนักงาน การสื่อสารที่เปิดกว้างและตรงไปตรงมา

 

ทั้งนี้การสร้างความผูกพันให้กับพนักงานในธุรกิจครอบครัวที่มีประสิทธิภาพนั้น จะทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อยากร่วมงานในระยะยาว และเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรได้ในที่สุด ซึ่งย่อมหมายรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้ธุรกิจครอบครัวสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้อีกด้วย

           

ที่มา: Mitchell, B. October 4, 2022. 12 Ways To Positively Impact Employee Engagement. Family Business United [On-line]. Available:

https://familybusinessunited.com/2022/ 10/04/12-ways-to-positively-impact-employee-engagement/

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.famz.co.th

 

หน้า 17 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,832 วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565