svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“มนัญญา” เตรียมเปิดประชุม APEC วันที่ 20 ส.ค.นี้

11 สิงหาคม 2565

“มนัญญา ไทยเศรษฐ์” เตรียมเปิดประชุม APEC ระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เดินหน้าตามนโยบายนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูงร่วมกับเทคโนโลยีการเกษตรและการผลิตพืช วันที่ 20 ส.ค.นี้

มนัญญา ไทยเศรษฐ์

นางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ เผยว่า กระทรวงเกษตรพร้อมเชื่อมต่อนโยบายรัฐบาลโดย “กรมวิชาการเกษตร”  จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC ระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (APEC High-Level Policy Dialogue on Agriculture Biotechnology: APEC HLPDAB) วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ

 

ด้วยสภาพแวดล้อมและบริบทระหว่างประเทศในปัจจุบันมีพลวัตและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการเปลี่ยนเป็นระบบหลายขั้วอำนาจซึ่งมีมหาอำนาจหลายประเทศพยายามแผ่อิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างเขตเศรษฐกิจสมาชิก APEC มีความซับซ้อนขึ้นจากการแข่งขันกันเองและสถานการณ์โควิด-19 ที่ฉุดเศรษฐกิจโลก ความท้าทายในรูปแบบใหม่

“มนัญญา” เตรียมเปิดประชุม APEC   วันที่ 20 ส.ค.นี้

 

อาทิ ภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาดในพืชที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ปัญหาด้าน Food security ความเหลื่อมล้ำทางด้านต้นทุน ราคาสินค้าเกษตร การกระจายองค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตพืช ความยากจน ล้วนเป็นปัญหาความท้าทายที่ไร้พรมแดน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ ดังนั้น ประชาคมระหว่างประเทศ ภาครัฐและภาคเอกชน

 

ต้องร่วมกันสร้างความร่วมมือและพัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบที่เอื้ออำนวยต่อการเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนานาประเทศ (World together) การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรับมือกับความท้าทายและการฟื้นฟูจากวิกฤติโควิด-19 ความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติต้องไม่ถูกมองข้าม โดยเฉพาะการเร่งขับเคลื่อน SDGs และการพัฒนาเศรฐกิจแบบโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG

 

 

 

ประเทศไทยให้ความสําคัญกับนโยบายตลาดนําการวิจัยที่เป็นนโยบายสืบเนื่องจากตลาดนําการผลิต โดยเป็นการดําเนินงานวิจัยของประเทศไทย ที่ตอบโจทย์ความต้องการและความเร่งด่วนทางเศรษฐกิจ อีกทั้งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรรายย่อย เพื่อนำสังคมการเกษตรไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความมั่นคงทางอาหาร เพื่อความปลอดภัยในการผลิตพืชอาหารโดยระบบ GAP และ GAP plus รวมถึงเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ Covid-19 ในผลผลิตสำหรับการบริโภคในประเทศและการส่งออกนานาชาติ

 

นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับความสำเร็จของ SDGs, BCG Economy Models รวมถึงการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่อย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบและยืนยันการเป็นประเทศส่งออกสินค้าเกษตรที่ปลอด GMOs เพื่อพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัย และการผลิตทางการเกษตร ตลอดจนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนสู่เป้าหมายความมั่นคงด้านอาหารปี 2030  เช่น

 

1. การวิจัยระบบการทำฟาร์มไร้ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งกระทรวงเกษตรโดยกรมวิชาการเกษตรกำลังวางแผนที่จะทำงานร่วมกับองค์การจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และเพื่อยกระดับกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้มีอำนาจรับรองระบบการทำฟาร์มไร้ก๊าซเรือนกระจกทางด้านการเกษตร

 

2.  ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาโดยเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูง เพื่อยกระดับคุณภาพและผลผลิต ท่อนพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ให้เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed-Hub) ของภูมิภาคเศรษฐกิจ APEC

 

3. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนร่วมกับภาคเอกชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ราคาเมล็ดพันธุ์ยุติธรรม ถูก และมีเหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อย

 

4. ความร่วมมือกันในการแก้ไขและออกกฏระเบียบให้เอื้อต่อการวิจัยพัฒนา Biotechnology และ Modern Biotechnology ของภาคการเกษตร รวมถึงการอนุมัติการใช้จุลินทรีย์ทางการเกษตรที่มีความชัดเจนเพราะเกี่ยวเนื่องถึงการใช้ในภาคอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Technology)

 

5. ความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ อาทิ USDA ในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช การแลกเปลี่ยนนักวิจัย การอบรมเสริมสร้าง Capacity building และการมีโปรแกรมวิจัยร่วมกัน

 

6. การพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ กัญชา/กัญชง กระท่อม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับภาคเอกชนและภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

 

นางสาวมนัญญา กล่าวว่า การจัดประชุมหารือระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (HLPDAB)  มีเป้าหมายให้ผู้กำหนดนโยบายสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค แลกเปลี่ยนข้อมูล เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนานโยบายสาธารณะเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สนับสนุนการใช้ประโยชน์ทางการค้า เป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สร้างรายได้ กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปกป้องสิ่งแวดล้อม บรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

“มนัญญา” เตรียมเปิดประชุม APEC   วันที่ 20 ส.ค.นี้

 

การพัฒนางานวิจัย ความร่วมมือ กฎหมายและระเบียบทางด้านไบโอเทคโนโลยีเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบสนองต่อปัญหาและความท้าทายของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการประชุมครั้งนี้จะมีการนำประเด็นการหารือระดมความคิดถอดบทเรียนและมุมมองด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและเทคโนโลยีการผลิตพืชของไทยจากอดีตสู่อนาคต ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นจากการระดมสมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมไว้ด้วยและจะนำไปใช้เป็นจุดยืนของประเทศไทยใน Declaration on APEC Food Security ของ APEC Food Security Ministerial Meeting ด้วย

 

“ผลจากการประชุมครั้งนี่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ช่วยผลักดันด้านการค้าและการลงทุน ในยุคสังคมดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เกษตรกรและเพื่มความมั่นคงด้านอาหาร เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรสมัยใหม่เพื่อระบบอาหารที่ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน” นางสาวมนัญญา กล่าวในตอนท้าย