กองทุนอนุรักษ์ฯ รับทราบกระบวนการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์ฯ

6 September 2018


กองทุนอนุรักษ์ฯ รับทราบกระบวนการขอรับการสนับสนุนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

 

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม (วันที่ 6 กันยายน 2561) และมี ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ได้เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกองทุนวันนี้ได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายของกองทุนฯ 2 งบประมาณ คือ งบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้สนับสนุนกลุ่ม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ที่มีกรอบวงเงิน 5,200 ล้านบาท สำหรับโครงการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเพื่อลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบสื่อสารทางไกลของโรงเรียนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท) และพลังงานทดแทนในระบบสูบน้ำเพื่อลดต้นทุนด้านเกษตรในระดับชุมชน (ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร) และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ที่มีกรอบวงเงิน 10,448 ล้านบาท เพื่อจัดสรรตามแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 และผลักดัน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า การพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีมติรับทราบกรอบการส่งเสริม เงื่อนไข คุณสมบัติ และเกณฑ์การกลั่นกรองโครงการ 3 โครงการ ดังนี้

 

1. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เป้าหมาย 5,000 ระบบ จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ 2,630 ระบบ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 2,090 ล้านบาท

 

2. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท เป้าหมาย 350 ระบบ จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ 653 ระบบ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 4,626 ล้านบาท

 

3. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป้าหมาย 170 ระบบ จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ 319 ระบบ วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 1,310 ล้านบาท 

โดย คณะกรรมการกองทุนฯ ได้รับทราบในหลักการในเบื้องต้น ว่าทุกโครงการที่เสนอมานั้นเป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมในการดำเนินการ จึงขอให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อความสมบูรณ์ในเรื่องเอกสารประกอบคำขอ เพื่อประกอบการพิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายทั้งนี้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2561 โดยมอบให้ ส.กทอ. ดำเนินงานในเชิงรุก

 

สำหรับกระบวนการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2562สนพ. ได้รับมอบหมายให้มาแบ่งเบาภาระของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยได้ดำเนินการรับคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โดยแบ่งเป็น ส่วนที่ 1 ตามแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ส่วนที่ 2 ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และส่วนที่ 3 กลุ่มงานสนับสนุนโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยได้รวบรวมข้อเสนอโครงการตามที่ยื่นผ่านระบบฯ จำนวน 955 โครงการ วงเงิน 33,341 ล้านบาท และนำเสนอคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ซึ่งมีปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พิจารณากลั่นกรอง ในช่วงวันที่ 20-31 สิงหาคม 2561 มีการประชุมรวม 6 ครั้ง

 

 

คณะกรรมการกองทุนฯ ได้รับทราบขั้นตอน วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงานเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานรับข้อความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่ตั้งใจที่จะกระจายโอกาสให้กับหน่วยงานใหม่ โดยเฉพาะที่อยู่ห่างไกล รวมทั้งปรับปรุงหมวดของการดำเนินงานให้ตรงกับกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ ก็ควรอยู่ในหมวดเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น

 

ที่ประชุมยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาทุกขั้นตอนต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งที่ผ่านมาทางกระทรวงพลังงานได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่ได้มีการกล่าวถึงในสื่อออน์ไลน์ต่างๆ ซึ่งเมื่อกระบวนการดังกล่าวเสร็จสิ้น จึงจะให้มีการประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอีกครั้ง


กองทุนอนุรักษ์ฯ