พาณิชย์ย้ำนโยบายชัดส่งเสริมนักลงทุนต่างชาติจับมือเป็นหุ้นส่วนศก.

23 March 2018


พาณิชย์ ย้ำ นโยบายชัดเจนส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ เน้นการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน พร้อมจับมือเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ใช้หลักผ่อนคลายมากกว่าควบคุม

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายชัดเจนในด้านการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเน้นการอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจเป็นหลัก ทำให้ง่ายต่อการเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการลงทุน และช่วยสนับสนุนให้เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ดี ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

สำหรับความกังวลใจของนักลงทุนชาวต่างชาติ เกี่ยวกับการแก้ไขพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 นั้น กรมฯ ขอชี้แจงว่าขณะนี้ พ.ร.บ.ต่างด้าวฯ อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบทั้งระยะสั้น และระยะยาว ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งข้อดีข้อเสียต่างๆ ซึ่งยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการศึกษาเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากจะมีการแก้ไขปรับปรุงก็จะไม่กระทบต่อนักลงทุนรายเดิม รวมทั้งต้องสร้างความสมดุลระหว่างการทำธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติกับการปกป้องคุ้มครองธุรกิจของคนไทยทั้งนี้ กรมฯ จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ก่อนนำมาวิเคราะห์และนำเสนอภาพรวมแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต่อไป ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กำหนดให้มีการทบทวนกฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแล และบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 จะทบทวนเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

นอกจากนี้ กรมฯ จะยังคงเดินหน้าในการตรวจสอบตัวแทนอำพราง หรือ นอมินี อย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อสร้างธรรมาภิบาลแก่ภาคธุรกิจ และหวังให้ภาคธุรกิจเป็นธุรกิจสีขาวที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ภาคธุรกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รองรับการเปิดการค้าเสรีที่อัตราการแข่งขันอย่างรุนแรงจากทั่วทุกมุมโลกกระทรวงพาณิชย์ การลงทุน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต่างประเทศ คนต่างด้าว