ปภ.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

6 March 2018


ปภ.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมเตือนให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการช่วง 7 – 9 มี.ค.นี้ อย่างใกล้ชิด หลังกรมอุตุฯเตือนจะมีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน

นายธนา นวลปลอดนายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องจากในระยะนี้อยู่ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูร้อน ทำให้บริเวณตอนบนของประเทศไทย มีฝนตกน้อยลง และหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและภาคการเกษตร ซึ่งรัฐบาล ได้สั่งการให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และร่วมกันกำหนดแผนเผชิญเหตุภัยแล้ง ตลอดจนมาตรการต่างๆ ให้พร้อมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น โดยขอความร่วมมือของประชาชน ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ขณะที่ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2561 โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแนะนำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากพายุฤดูร้อน ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น หากมีข้อบ่งชี้จะเกิดสาธารณภัย (พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง) ให้รีบแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์

นอกจากนี้ ยังให้บูรณาการกับหน่วยงาน เครือข่าย ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัยปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง


ภัยแล้ง ปภ.เชียงใหม่