สนช.มีมติเอกฉันท์ขยายเวลาร่างกฎหมายน้ำออกไป 90 วัน

12 October 2017


นายหาญณรงค์  เยาวเลิศ กรรมาธิการวิสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าวันนี้ที่รัฐสภา (วันที่ 12 ต.ค.60) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... ออกไปอีก 90 วัน ด้วยคะแนนเสียง 187 งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนนเสียง 2 ทั้งนี้เป็นการขยายเวลาครั้งที่ 4 และจะครบกำหนดในวันที่ 25 มกราคม 2561สนช. พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ