ก.ท่องเที่ยวจัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกตลอดต.ค.นี้

12 October 2017


กระทรวงท่องเที่ยวจัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourism Assistance Center : TAC) ทั่วประเทศ พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดเดือนตุลาคม

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงฯ เตรียมเจ้าหน้าที่จิตอาสากว่า 500 คน รับผิดชอบในพื้นที่บ้านมนังคศิลา และได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการ ณ อาคาร ถนนราชดำเนินนอก เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงานในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ศอร.ทท.) โดยมีนายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นที่ปรึกษา อธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานกรรมการเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้- วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวในการให้ข้อมูลรายละเอียดด้านต่างๆ ในช่วงงานพระราชพิธี ศูนย์อำนวยการร่วมฯ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว ดังนี้

-สร้างLink (http://www.mots.go.th/king_r9/index_king_r9.php) จากหน้าเว็บไซต์กระทรวงฯ ไปยัง Web Page ที่มีข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องทราบ หรือเป็นข้อปฏิบัติในช่วงงานพระราชพิธีฯ

-ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Call Center ของทุกหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ 1672 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 1155 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และ 0 2-401 1111 กรมการท่องเที่ยว

-จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยว โดยแผ่นป้ายจะมีข้อความประชาสัมพันธ์พร้อม QR Code เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสแกนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารได้ทันที

นอกจากนี้ กระทรวงฯ มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourism Assistance Center : TAC) ทั่วประเทศในการให้ความช่วยเหลือและแนะนำข้อมูลด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยว ถวายพระเพลิง เจ้าหน้าที่ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว