นศ.มทร.ธัญบุรี ผลิตสื่อการสอนจับต้องได้

26 September 2017


นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการเทคโนฯ สร้างสรรค์ ปันสื่อให้น้อง ประจำปีการศึกษา 2560 ลงพื้นที่ 3 โรงเรียน มอบสื่อการเรียนการสอนทำมือให้ กับโรงเรียนในชนบท เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึ กษาให้กับน้องๆ  ได้มีแหล่งเรียนรู้เพื่อความรู้ ความเข้าใจเกิดการเรียนรู้ ในบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวินัย ศรีกนก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยว่า สื่อการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ สามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรี ยนรู้และเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว สำหรับโรงเรียนที่ห่างไกล นอกจากการขาดแคลนครู ยังขาดสื่อการเรียนการสอน ดังนั้นในฐานะของนักเทคโนโลยี ทางการศึกษาในอนาคต นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษาจึงได้จั ดโครงการเทคโนฯ สร้างสรรค์ ปันสื่อให้น้อง ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำสื่อที่ได้พัฒนาขึ้นส่งมอบให้ กับทางโรงเรียน โดยในปีการศึกษา 2560 ได้ลงพื้นที่ในการส่งมอบสื่อ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ,โรงเรียนเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี , โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสื่อและพัฒนาการสอน ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อและกิ จกรรม ฝึกความเป็นผู้นำและการมีจิ ตสาธารณะ

“พลอย” นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์ประเสริฐ เล่าว่า “สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ยังไม่ค่อยเสถียรในพื้นที่ที่ยั งห่างไกล ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนทำมื อมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก ในการได้สัมผัสของจริงช่วยในเรื่ องของการจดจำที่ดีกว่า” ในกลุ่มของตนเองมีสมาชิกทั้งหมด 58 คน ลงพื้นที่ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จ.กาญจนบุรี ซึ่งตอนเช้าทางโรงเรียนมีการเรี ยนการสอนแบบวิชาการ ส่วนช่วงบ่ายสอนทางด้านวิชาชีพ เป็นการเรียนการสอนแบบนอกระบบ โดยได้นำสื่อจำนวน 30 ชิ้น แบ่งออกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  เด็กๆ มีความตื่นเต้น และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อได้มีการเข้าร่วมกิ จกรรมตามกิจกรรมฐาน และยังมีการจัดกิจกรรมนั นทนาการให้กับน้องๆ ด้วย ในการมอบสื่อในครั้งนี้เป็ นการส่งเสริมการมีจิตอาสาและส่ งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ของทั้งตนเองและน้องๆ ด้วย

ตัวแทนการส่งมอบสื่อ โรงเรียนเกล็ดแก้ว จ.ชลบุรี “วรรณ” นางสาววรรณิกา ภิรมย์แก้ว เล่าว่า มีนักเรียนจากทางโรงเรียนเข้าร่ วมกิจกรรมทั้งหมด 29 คน โดยมีการจัดกิจกรรมตามรายวิชา 5 ฐาน ได้แก่ ฐานวิทยาศาสตร์ ฐานภาษาอังกฤษ ฐานคณิตศาสตร์ ฐานภาษาไทย และฐานศิลปะ โดยแต่ละฐานเป็นสื่อการสอนที่ ผลิตโดยนักศึกษารวมทั้งหมด 30 ชิ้น จากการสังเกตนักเรียนให้ความร่ วมมือและรู้สึกสนุกกับสื่ อการสอนที่ได้นำไป ซึ่งสื่อการสอนมีประโยชน์กั บทางโรงเรียนเป็นอย่างมาก “การผลิตสื่อที่สามารถจับต้ องได้ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม จะเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่ างดี” การไปส่งมอบสื่อในครั้งนี้รู้สึ กดีที่ได้ให้แหล่งการเรียนรู้ ให้กับน้องๆ ทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วม อีกทั้งยังเป็นการฝึกทั กษะในสาขาวิชาที่ได้เรียนมา

“ตั๊ก” นางสาวตติยาพร ตาลพุดซา เล่าว่า ลงพื้นที่ โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ จ.เพชรบุรี เล่าว่า ภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่ งในการเติมเต็มให้กับน้องๆ น้องๆ ดีใจที่ได้รับสื่อ เห็นรอยยิ้มของน้องๆ ทำให้ตนเองและเพื่อนมีกำลั งใจในการทำสื่อ ถ้ามีโอกาสจะนำสื่อการสอนมาบริ จาคอีก ระหว่างที่สาธิตการใช้สื่อให้กั บน้องๆ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ อำนวยการโรงเรียนและครูประจำชั้ น ให้คำปรึกษาและช่วยแนะนำเพิ่ มเติมเพื่อให้สื่อมีความสมบูรณ์ แบบและสร้างศักยภาพการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน นอกจากสื่อการสอนแล้ว ยังมีชุดการเรียนการสอนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอน CAI อีก 5 ชุด เพื่อให้คุณครูนำไปสอนน้องๆ ต่อไป

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปั จจุบัน เข้ามามีบทบาทในด้านการศึกษา ซึ่งตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง แต่ด้วยข้อจำกัดของชีวิตชนบทที่ ยังขาดโอกาสทางการศึกษา เทคโนโลยีไม่ได้ตอบโจทย์เท่าที่ ควร ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนที่จั บต้องได้ จึงมีบทบาทมากกว่า


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สื่อการเรียนการสอน