ก.แรงงาน เผยนายจ้าง - ลูกจ้างต่างด้าว ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์แล้ว 7 แสนราย

14 September 2017


กระทรวงแรงงาน เผยผลการคัดกรองความสัมพันธ์ มีนายจ้างผ่านการคัดกรอง 180,751 คน ไม่มาคัดกรอง 17,581 คน ลูกจ้างต่างด้าวที่ผ่านการคัดกรอง 703,661 คน ไม่ผ่านการคัดกรอง 19,967 คน และยังไม่มาคัดกรอง 74,057 คน ดำเนินการแล้วเสร็จ 102 ศูนย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 ศูนย์ กำหนดปิดทั้งหมด 16 ก.ย. 60

นางเพชรรัตน์ สินอวยนางเพชรรัตน์ สินอวย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (14 ก.ย. 60) โดยกล่าวว่า “จากผลการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั้ง 100 ศูนย์ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. – 7 ส.ค. 60 มีนายจ้างมาแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าว 198,332 ราย ลูกจ้างต่างด้าว 797,685 คน แยกเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมามากที่สุด 461,458 คน รองลงมากัมพูชา 235,757 คน และลาว 100,470 คน ตามลำดับ โดยการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. – 13 ก.ย.60 มีนายจ้างผ่านการ  คัดกรอง 180,751 ราย ที่ไม่มาคัดกรอง 17,581 ราย ลูกจ้างต่างด้าวที่ผ่านการคัดกรอง 703,661 คน ไม่ผ่านการ คัดกรอง 19,967 คน และยังไม่มาคัดกรอง 74,057 คน ซึ่งเป็นข้อมูลที่กระทรวงแรงงาน ได้รับการรายการจากศูนย์คัดกรองทั่วประเทศ 110 ศูนย์ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 102 ศูนย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 ศูนย์ ประกอบด้วยจังหวัดตาก ลำพูน นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี ชลบุรี นครศรีธรรมราช และระนอง โดยจะดำเนินการคัดกรอง แล้วเสร็จและปิดศูนย์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างทั่วประเทศ ในวันที่ 16 ก.ย. 60 นี้

การดำเนินงานในระยะต่อไป แรงงานต่างด้าวต้องไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติตามขั้นตอนของประเทศต้นทาง โดยแรงงานเมียนมา ต้องไปพิสูจน์สัญชาติใน 8 จังหวัด 9 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร 2 ศูนย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ศูนย์ จังหวัดเชียงราย 1 ศูนย์ จังหวัดตาก 1 ศูนย์ จังหวัดระนอง 1 ศูนย์ เชียงใหม่ 1 ศูนย์ นครสวรรค์ 1 ศูนย์ และสงขลา 1 ศูนย์ โดยจ่ายค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส แล้วนำหลักฐานเอกสารไปพิสูจน์สัญชาติตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับแรงงานสัญชาติลาว ต้องกลับไปดำเนินการตามขั้นตอน MOU ส่วนแรงงานกัมพูชา จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการตรวจสัญชาติในไทยที่จังหวัดกรุงเทพฯ ระยอง และสงขลา โดยกระทรวงแรงงานจะคอยติดตามการดำเนินงานของศูนย์ตรวจสัญชาติ (One Stop Service) ของแต่ละประเทศ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะมีการปรับแผนการดำเนินงานต่อไปเพื่อให้ทัน 31 ธ.ค. 60”

“หลังจากที่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ได้มีนายจ้างมาขอโควตานำเข้าแรงงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพิ่มขึ้นอีก 102,036 คน จากเดิมที่มาขอโควตาไว้ 697,340 คน และนับจากนี้การนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ต้องทำตามขั้นตอน MOU ทั้งหมด” รองโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด


กระทรวงแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้างต่างด้าว ความสัมพันธ์ คัดกรอง