นายกฯถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระวันรัต เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

14 July 2017


นายกรัฐมนตรีถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้สนทนาธรรมกับสมเด็จพระวันรัตประมาณ 15 นาที ภายหลังสนทนาธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สมเด็จพระวันรัตอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับวัดและโรงเรียน เพราะรัฐย่อมไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งหมด เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด ทั้งนี้ ตนเรียนสมเด็จพระวันรัตว่า รัฐบาลมีนโยบายควบคุมโรงเรียนขนาดเล็ก และดูแลภาคการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งเข้ากับแนวทางบ้าน – วัด - โรงเรียน ทุกคนจะมุ่งหวังให้รัฐบาลทำทั้งหมดคงไม่ได้ ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม โดยให้โรงเรียนเป็นของคนไทยทุกคน


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา