ชวนคนไทย"ร่วมเขียนกฏหมายต้านโกงให้ถูกใจคนไทย"2 พ.ค.นี้

28 April 2017


28 เมษายน 2560 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ร่วมกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอเชิญร่วมรับฟังและเสนอมาตรการที่เป็นประโยชน์ในงาน “ร่วมเขียนกฏหมายต้านโกง ให้ถูกใจคนไทย” เรื่อง พ.ร.บ. การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ต้องออกใหม่ตามรัฐธรรมนูญ ม. 63 ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 น. -14:00 น. ณ ห้องบอลรูม A ชั้น5 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพ ฯ

การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทราบถึงแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา 63 และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ แนวทางมาตรการและกลไกที่ควรกำหนดไว้ในกฎหมาย ที่จะเรียกว่าเป็น “กฎหมายรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันโดยประชาชน” อย่างแท้จริง

ลงทะเบียนร่วมงานฟรี ที่ https://goo.gl/forms/jlKkQstmbvGSh0DI2”

*มาตรา 63 “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาก การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ท.