กสร.เปิดระดมความเห็นร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

16 February 2017


นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยและของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้างถือเป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต ปัจจุบันผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้างได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองและมีสภาพการจ้าง ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีหลักประกัน  การทำงานที่เหมาะสม แต่เนื่องจากการใช้แรงงานในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อวงการแรงงานในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมทั้ง มีโอกาสในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาไตรภาคีเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..)  พ.ศ. .... ขึ้น ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงหลักการ เหตุผลและเนื้อหาสาระของร่างกฎหมาย และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าว  ผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น สามารถความจำนงได้ที่ กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.labour.go.th


ระดมความเห็น กสร. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน