กกต.เปิด 5 ช่องทาง รับแจ้งป้องกันทุจริตเลือกตั้ง

24 เมษายน 2566

กกต.เปิด 5 ช่องทางสืบสวนไต่สวน ปฏิบัติการข่าว ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รับแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มอบนโยบายให้ส่วนงานต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการและปฏิบัติภารกิจจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนหรือไต่สวน ปฏิบัติงานการข่าว ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดทั้งเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุหรือเบาะแสทุจริต รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อป้องปรามและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และพรรคการเมือง  

กกต.เปิด 5 ช่องทาง รับแจ้งป้องกันทุจริตเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ซึ่งมีอำนาจสืบสวนและไต่สวนการร้องคัดค้านการเลือกตั้งส.ส. รวม 128 คณะ    แต่งตั้งชุดปฏิบัติการข่าว เพื่อแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับการสืบสวนและไต่สวนชุดปฏิบัติการข่าว ส่วนกลางและจังหวัดรวม 88 ชุด

การแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต เผชิญเหตุ จับกุม คุมขัง ผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง

 

ทั้งนี้ กกต.มีมติแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 400 ชุดครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด จัดตั้งศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวน เพื่อรับแจ้งเหตุหรือเบาะแสทุจริต และเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างส่วนกลางและจังหวัด ชุดปฏิบัติการข่าวและชุดเคลื่อนที่เร็ว

ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถแจ้งเหตุผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-141-8579, 02-141-8858 และ 02-141-8860 รวมทั้งรับแจ้งเหตุหรือเบาะแสทุจริตผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรด เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเหตุการกระทำความผิดซื้อสิทธิขายเสียง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android