ปชป.เปิด 6 นโยบายหนุนทุกครัวเรือนมีสัตว์เลี้ยง

18 เม.ย. 2566 | 05:10 น.

ปชป.เปิด 6 นโยบายสัตว์เลี้ยง หนุนครอบครัวยุคใหม่มีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน จัดสถานพยาบาลทั่วถึง คุมค่ารักษาพยาบาล จัดสิทธิให้สัตว์เลี้ยงที่ขึ้นทะเบียน 

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ครอบครัวไทยนิยมเลี้ยงสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พรรคประชาธิปัตย์จึงเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อสนับสนุนการสร้างสุขภาวะของครอบครัว โดยส่งเสริมให้ครอบครัวยุคใหม่มีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนอยู่ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนและสัตว์

โดยเฉพาะช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความอ่อนโยน มีเมตตากรุณา ส่งเสริมให้สังคมเห็นคุณค่าของทุกชีวิต สัตว์ประเภทต่างๆ ต้องได้รับการดูแลที่ดี ปลอดภัย มีสุขลักษณะอนามัยที่ดี สามารถใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ และอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข ปราศจากการถูกทารุณกรรม การถูกทอดทิ้ง 

ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์ จึงมีนโยบายสัตว์เลี้ยงไว้ดังนี้

1. ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบการซื้อขายสัตว์เลี้ยง เน้นการพัฒนายกระดับมาตรฐานผู้ขาย เช่น ฟาร์มเพาะเลี้ยง ฟาร์มจัดจำหน่าย ร้านค้าทั่วไป มีการควบคุมคุณภาพ และการดำเนินงานของฟาร์มสัตว์เลี้ยง

2. อำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง และออกใบอนุญาตกับผู้เลี้ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. จัดสิทธิให้สัตว์เลี้ยงที่ขึ้นทะเบียน

4. ส่งเสริมการผลิต และควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ที่เป็นธรรมแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค

5. สนับสนุนให้มีสถานพยาบาลรักษาสัตว์อย่างทั่วถึง ควบคุมค่ารักษาพยาบาลให้เหมาะสม

6. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งหน่วยงานดูแลสัตว์จรจัด ประจำทุกจังหวัด ในรูปแบบศูนย์พักพิงสัตว์ และส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความพร้อมรับสัตว์จรจัดไปเลี้ยง

“พรรคประชาธิปัตย์ เชื่อมั่นว่า นโยบายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจะช่วยทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนที่นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยง และผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสุขทางจิตใจของสมาชิกในครอบครัว อันนำไปสู่ความสุขของสังคมไทยต่อไป” นายองอาจ ระบุ