รหัสประจำบ้านเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 คือ อะไร ดูได้ที่ไหน ที่นี่มีคำตอบ 

29 มี.ค. 2566 | 01:00 น.

รหัสประจำบ้าน สำหรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ล่วงหน้า คือ อะไร ดูได้ที่ไหน พร้อมสรุปขั้นตอน วิธีการลงทะเบียนอย่างละเอียดครบที่นี่

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. อำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ไม่สะดวกออกไปใช้สิทธิในวันที่กำหนด คือ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งผ่านออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 นี้ โดยสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนฯ เลือกตั้งล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบ

ช่องทางลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ผ่านออนไลน์  

1.เว็บไซต์ http://election.dopa.go.th

2.แอปพลิเคชั่น Smart Vote

 

ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต

วิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

1. เข้าสู่ระบบลงคะแนนใช้สิทธินอกเขต 

2. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน

  • เลขประจําตัวประชาชน 
  • เลขรหัสกำกับบัตร (เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน ตัวอักษร 2 หลักแรกตามด้วยตัวเลข 10 หลัก) 
  • ชื่อตัว โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ (เช่น นาย นาง นางสาว) 
  • นามสกุล
  • วันเดือนปีเกิดที่ปรากฎในบัตรประชาชน 
  • รหัสประจําบ้าน

 

ตัวเลขหลังบัตรประชาชน

รหัสประจำบ้านเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 คือ อะไร ดูได้ที่ไหน ที่นี่มีคำตอบ 

ทั้งนี้ พบว่า การลงทะเบียนในขั้นตอนนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาในการกรอกข้อมูลโดยไม่ทราบว่า "รหัสประจำบ้าน" คือ อะไร และต้องดูข้อมูลส่วนนี้จากที่ไหน 

รหัสประจำบ้าน คือ อะไร

  • รหัสประจำบ้าน คือ เลขรหัสประจำบ้าน เป็นเลขรหัส 11 หลักซึ่งจะปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนบ้านโดยจะระบุไว้ทุกหน้าในเล่มสมุดทะเบียนบ้านนั่นเอง 

 

เลขรหัสประจำบ้าน

3. ขั้นตอนหลังจากนั้นให้ คลิกที่แถบสีน้ำเงินที่คำว่า "ตรวจสอบข้อมูล" จะปรากฎข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ชื่อ จังหวัดที่มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่เลือกตั้ง ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่า ถูกต้องหรือไม่

ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว

  • ถ้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  • ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน แล้วเลือก "บันทึกข้อมูล"

4. เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่

ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือก "รายการกลับไปแก้ไขข้อมูล"

หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว เลือก "รายการยืนยันการบันทึกข้อมูล"

5. เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดง แบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง