svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 : เช็คขั้นตอนขอสิทธิเลือกตั้งต้องทำยังไง

26 มีนาคม 2566

เลือตั้งล่วงหน้า 2566 : เช็คขั้นตอนขอสิทธิเลือกตั้ง กกต.แนะสามารถยื่นคำขอ 2 ช่องทาง ต้องทำยังไงที่นี่มีคำตอบ

เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้แจ้งการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง สามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 20 วันก่อนวันเลือกตั้ง ในวันและเวลาราชการ สามารถยื่นคำขอได้ 2 ช่องทาง

1. ยื่นด้วยตนเอง สำหรับกรุงเทพมหานคร ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานเขต สำหรับต่างจังหวัด ยื่นคำขอที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้สามารถยื่นคำขอเป็นกลุ่มได้ โดยการมอบหมายผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นแทนได้

2. ยื่นทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นของเขต/อำเภอ หรือเทศบาลที่ตนอยู่ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 : ต้องทำยังไง

เอกสารหลักฐานดังนี้

  • แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง (รายบุคคล)
  • หรือแบบคำขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง (คณะบุคคล)
  •  คำสั่งของทางราชการ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่ยื่นยันว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง เอกสารและหลักฐานอื่นที่ลักษณะคล้ายคลึงกัน
  •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
  •  สำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ไม่มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิทางอินเทอร์เน็ต

สายด่วน 1444 รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง สายด่วน 1444.

ที่มา: กกต.