ครม.แต่งตั้ง “กุลิศ สมบัติศิริ” นั่งหัวโต๊ะประธานกรรมการ BIG DATA

12 มิ.ย. 2567 | 23:57 น.

ครม.แต่งตั้ง “กุลิศ สมบัติศิริ” นั่งหัวโต๊ะประธานกรรมการ BIG DATA พร้อมคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิรวม 6 คน ลุยขับเคลื่อนประเทศข้อมูลขนาดใหญ่

จากกรณีที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี มีนโยบายที่จะเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานทั้งหมดรวบอยู่ในศูนย์เดียวกัน รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (สขญ.) หรือ BIG DATA INSTITUTE (BDI) เป็นองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ล่าสุดที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ โดย ครม. มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ตามความในมาตรา 13  (1) และ (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 รวม 6 คน ดังนี้

 1. นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ
 2. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิทยาการข้อมูล)
 3. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 4. นายณปกรณ์ ธนสุวรรณเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเศรษฐศาสตร์)
 5. นางอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการตลาด)
 6. นายศักดา นาคเลื่อน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหาร)
   

ประวัติการทำงาน นายกุลิศ สมบัติศิริ

 • ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
 • อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
 • ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำหรับสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ จากเดิมที่เคยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อปี 2562 ในชื่อว่าสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) หรือ GBDi

ก่อนหน้านี้ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  หรือ ดีอี  เปิดเผยว่า  สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรหลักที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ลดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนกันของหน่วยงานภาครัฐ สามารถนำเอาข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ร่วมกันจนเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลและนวัตกรรมของไทย ในเวทีโลกให้ดียิ่งขึ้นได้นอกจากนี้ หนึ่งในนโยบายหลักของกระทรวงดีอี คือ โครงการพัฒนา Thai Large Language Model (ThaiLLM/) ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาษาไทย โดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ BDI เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว.