ซัมซุง เดินหน้าพัฒนาทักษะดิจิทัลเยาวชน มุ่งสู่ Thailand 5.0 อย่างยั่งยืน

23 พ.ค. 2567 | 04:32 น.

ซัมซุง มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน ผ่านโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะดิจิทัลให้คนไทย เตรียมความพร้อมพัฒนาเยาวชนไทยสู่ Thailand 5.0 ขับเคลื่อนการเติบโตประเทศไทยอย่างยั่งยืน

นายเซยุน คิม ประธานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ถึงการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคใหม่ Thailand 5.0 ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ตั้งแต่ชีวิตประจำวัน การดำเนินธุรกิจ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

ซัมซุง เดินหน้าพัฒนาทักษะดิจิทัลเยาวชน มุ่งสู่ Thailand 5.0 อย่างยั่งยืน

อีกทั้งเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพในทุกมิติ

 

 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของซัมซุงที่มุ่งมั่นนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน โดยเราเชื่อว่าเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริง หรือเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ด้วยตัวเอง แต่ต้องอาศัย “พลังคน” ที่มีทักษะความรู้ในการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกฝ่าย”

โครงการ Samsung Innovation Campus และ Samsung Solve for Tomorrow เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน” (Together for Tomorrow Enabling People) ของซัมซุงที่มุ่งส่งเสริมทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) ให้เยาวชนไทย ผ่านการอบรมให้ความรู้และเปิดพื้นที่แก่เยาวชนแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเปิดโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ โดยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการมากว่า 6 ปี ทั้งสองโครงการได้สร้างความสำเร็จ โดยให้ความรู้แก่เยาวชนไทยไปแล้วกว่า 4,600 คน ทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาที่ผ่านมา

ซัมซุง เดินหน้าพัฒนาทักษะดิจิทัลเยาวชน มุ่งสู่ Thailand 5.0 อย่างยั่งยืน

นายมาร์ค คิม ประธานองค์กร ธุรกิจโมบายล์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ของผู้คน เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีแก่สังคม โดยที่ผ่านมาเราได้สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเท่าเทียมทางการศึกษาให้แก่เยาวชน และโรงเรียนในประเทศไทยมาแล้วมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เพื่อให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และจุดประกายความคิดต่อยอดสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ อย่างยั่งยืน”

นางพรรณวลัย อินทราพิเชฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวเสริมว่า หัวใจสำคัญของโครงการส่งเสริมทักษะดิจิทัลของซัมซุง คือ การสร้างรากฐานความรู้แห่งอนาคตที่เข้มแข็งและเป็นประโยชน์ พร้อมทลายข้อจำกัดและความเหลื่อมล้ำในการเรียนรู้ ผ่านการมอบโอกาส พื้นที่ และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็น โดยโครงการของซัมซุง ประกอบได้ด้วย

•             Samsung Innovation Campus โครงการที่มุ่งปลดล็อกศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลให้คนไทยอย่างเท่าเทียม ผ่านการแจกทุนการศึกษา และเปิดคอร์สออนไลน์ให้เรียนฟรี เพื่ออัปสกิลทักษะแห่งอนาคตด้าน Generative AI และการโค้ดดิ้ง (Basic Coding) โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน ซึ่งความพิเศษในปีนี้จะขยายโอกาสให้คนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ โดยจะเริ่มเปิดให้เรียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

•             Samsung Solve for Tomorrow เวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้โชว์ศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านการประกวดประชันไอเดียที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาสังคม โดยเน้นการลงมือทำจริง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะจริง และค้นพบแรงบันดาลใจดี ๆ พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเหล่าพันธมิตรซัมซุงในวงการเทคโนโลยีดิจิทัลที่มาร่วมในโครงการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน นี้