“สทน.” ร่วมประชุมความตกลง RCA รุกใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์

03 ต.ค. 2565 | 12:11 น.

“สทน.” ร่วมประชุมความตกลง RCA รุกใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ดึงความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 22 ประเทศ หนุนวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ต่อเนื่อง

รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสทน.กล่าวว่า สทน.ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของความตกลง Regional Cooperative Agreement (RCA) ซึ่งเป็นความตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จำนวน 22 ประเทศ ในด้านอุตสาหกรรม การแพทย์การเกษตร โภชนาการ และสิ่งแวดล้อม 

 

“สทน.” ร่วมประชุมความตกลง RCA รุกใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์

สำหรับการประชุมฯ จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี ความตกลง RCA ซึ่งมีการคัดเลือกและมอบรางวัลให้กับหน่วยงานในประเทศสมาชิกที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง โดยสทน. ได้ร่วมกับประเทศสมาชิก RCA ดำเนินการโครงการความร่วมมือมาอย่างยาวนาน และมีส่วนร่วมให้การช่วยเหลือภูมิภาคทางด้านวิชาการ ผ่านห้องปฏิบัติการของ สทน. ซึ่งถือเป็น Regional Resource Unit (RRU)
 

“สทน.ยินดีให้ความร่วมมือ RCA เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง” 

 

 

 

ขณะเดียวกันความร่วมมือกับ IAEA และได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการด้านอุทกวิทยาไอโซโทป (Isotope Hydrology) ให้เป็น IAEA Collaborating Centre in the area of Water Resources Assessment and Management ซึ่งห้องปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการวิเคราะห์ไอโซโทปเสถียรในน้ำ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน การสนับสนุนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณธาตุในสารตัวอย่าง (elemental analysis) นอกจากนี้ สทน.มีส่วนร่วมกับการดำเนินงานในภูมิภาค โดยการรับเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับนักวิจัยจากประเทศในภูมิภาค เข้ามาเรียนรู้ ณ ศูนย์ฉายรังสีคลองห้าของ สทน.
 

“สทน.” ร่วมประชุมความตกลง RCA รุกใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์

 

นอกจากนี้ที่ผ่านมา สทน.มีโครงการและห้องปฏิบัติการที่ร่วมกิจกรรมสำคัญกับ RCA ดังนี้ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสำหรับการทดสอบโดยใช้รังสีในอุตสาหกรรม ซึ่ง สทน. สามารถให้การรับรองในระดับ RT-1F and RT-2F ตามมาตรฐาน ISO9712ตลอดจนความร่วมมือกับ IAEA