ดีอีเอส ร่วมลงนาม MOC ญี่ปุ่น พัฒนาไอซีที-ดิจิทัล

05 ส.ค. 2565 | 10:00 น.

ก.ดิจิทัล ร่วมแลกเปลี่ยน MOC ๒ ฉบับกับ ก.กิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOC) ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล 


โดยมีนายยาซูชิ คาเนโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ร่วมลงนามฝ่ายญี่ปุ่น และมีนายฮิโรชิ โยชิดะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารฯ เป็นผู้แทนมาร่วมแลกเปลี่ยน MOC และในโอกาสเดียวกัน ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานระหว่างพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

สำหรับบันทึกความร่วมมือในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ ดิจิทัล บนหลักการของความเท่าเทียม การต่างตอบแทน การเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย 


มีขอบเขตการดำเนินงานของร่างบันทึกความร่วมมือฯ ได้แก่ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านการตรวจสภาพอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การแบ่งปันความรู้ นวัตกรรม การบริการและแอพพลิเคชั่น การพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและดิจิทัล

 

รวมถึงความร่วมมือภายใต้ศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นอกจากนี้ยังครอบคลุมประเด็นความร่วมมือด้านกิจการไปรษณีย์ การใช้งาน 5G แบบเปิดกว้างและปลอดภัย และการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยของบริษัทด้านไอซีทีของญี่ปุ่น เป็นต้น

ส่วนบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อรักษาและพัฒนาระบบนิเวศสำหรับนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย โดยมีกรอบความร่วมมือได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง อาทิ มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน และชุมชน และการร่วมดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกัน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้

 

โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกความร่วมมือทั้งสองฉบับร่วมกัน ทั้งด้านนโยบายเทคโนโลยี การอำนวยความสะดวกในการร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ และองค์การด้านอุตสาหกรรม วิชาการ และองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงริเริ่มความร่วมมือรูปแบบอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน โดยจะมีการหารือเพิ่มเติมระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่ายสาหรับแต่ละกิจกรรมต่อไป