ดีป้า จับมือ ดูเรียนฯ จัดบูสต์แคมป์ เฟ้นหาสตาร์ตอัพ พัฒนาสมาร์ทซิตี้

23 กันยายน 2561
       ดีป้า ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และดูเรียนฯ จัดโครงการ SMART CITY D - BOOST CAMP, (EEC FORUM) เฟ้นหาสตาร์ตอัพรุ่นใหม่พัฒนาสมาร์ทซิตี้ อีอีซี

S_8609416138518
ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการดีป้า กล่าวว่า นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 โมเดลการขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ดีป้า ได้รับนโยบายดังกล่าวมาพัฒนาเมือง โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานในการแก้ปัญหาและส่งเสริมศักยภาพของเมือง ควบคู่กับโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคด้านอื่น โดยดีป้ามีมาตรการต่างๆพร้อมที่จะช่วยสร้างให้เกิดธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง ขณะเดียวกันการพัฒนาสาตาร์ทอัพอ้านเมืองอัจฉริยะเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการควบคู่กันไปเนื่องจาก ธุรกิจสตาร์ทอัพจะเข้ามาช่วยสร้างเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยได้ S_8609416344290       “จึงได้เกิดโครงการ SMART CITY D-BOOST CAMP, (EEC FORUM) เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างผู้ประกอบการสตาร์ตอัพรุ่นใหม่ด้าน สมาร์ทซิตี้ ของประเทศไทย โดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิมหรือข้อจำกัดใด ๆ เพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ โดยแนว คิดและแผนธุรกิจที่ได้รับคัดเลือก ได้นำเสนอในงาน “Digital Thailand Big Bang 2018” รวมถึงได้รับการสนับสนุนจาก depaในการต่อยอดธุรกิจ” รองผู้อำนวยการ depa กล่าว S_8609416123728      ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขับกว่า 160 ทีม เข้าสู่กระบวนการคดัดเลือกเข้ามาออดิชั่นจำนวนทั้งสิ้น 76 ทีม แล้วคัดเลือกเหลือ 26 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าอบรมทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ ได้แก่ 1. การจัดการเมืองอัจฉริยะ ทั้ง 6 ด้าน คือ Smart Governance, Smart Economy, Smart People, Smart Living, Smart Mobility, Smart Energy and Environment 2. การพิจารณาเกณฑ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 3.การพัฒนาโมเดลธุรกิจ 4. การทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดธุรกิจ 5.การนำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน (Hackathon Day) และ 6.การฝึกฝนการนำเสนอแนวคิดและแผนธุรกิจ จนได้มีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง สิ้น 17 ทีม เข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวที Digital Thailand Big Bang 2018 อันได้แก่ 1.Athena 2.ESPREE.IO
3.HealthU 4.Khammata 5.KIDDEEPASS 6.Lao Shi Hao 7.LILUNA 8.Parktical 9.Remote-Care 10.SATI 11.SEM 11.Smart Learning 12.Smart Reflex 13.TANGMO 14.UB:SAVE 15.Waste Checking 16.We Chef ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว