เมืองสุขสยามรุกเปลี่ยน "ขยะอาหาร" เป็นปุ๋ยหลังทิ้งไร้ค่ากว่า 1.3 พันตัน

21 ก.ค. 2566 | 03:12 น.

เมืองสุขสยามรุกเปลี่ยน "ขยะอาหาร" เป็นปุ๋ยหลังทิ้งไร้ค่ากว่า 1.3 พันตันทั่วโลก ระบุคนไทย 1 คนสร้างขยะอาหารสูงถึง 254 กิโลกรมต่อปี สร้างปัญหา และผลกระทบจากการหมักและย่อยสลายกลายเป็นแก๊สมีเทน

เมืองสุขสยาม ได้ดำเนินการร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ,บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน มุ่งเปลี่ยนขยะอาหารให้เป็นปุ๋ย ภายใต้งาน "SOOKSIAM สุขรักษ์โลก ปี 2#SaveTheEarth

ทั้งนี้ จากสถานการณ์และผลกระทบขยะอาหารของโลกในแต่ละปี อาหารกว่า 1,300 ล้านตัน หรือ 1 ใน 3 ของอาหาร ที่ผลิตได้ทั่วโลก ต้องกลายเป็นขยะอาหารที่ถูกทิ้งไปอย่างสูญเปล่า 

สำหรับประเทศไทยกว่า 60% ของขยะมาจากขยะอาหาร คนไทย 1 คนสร้างขยะอาหาร สูงถึง 254 กิโลกรมต่อปี ทำให้เกิดปัญหา และผลกระทบที่ท้าทายมวลมนุษยชาติ เกิดการหมักและย่อยสลายกลายเป็น แก๊สมีเทน (CH4) ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจก ที่มีความรุนแรงกว่าแก๊สคาร์บอนได ออกไซด์ถึง 27-30 เท่า (เป็นสาเหตุให้เกิด 8-10% ของแก๊สเรือนกระจกทั่วโลก), เกิดกลิ่นรบกวน แหล่ง เพาะเชื้อโรค, สูญเสีย ทรัพยากร (น้ำ 1 ใน 4 ของโลกถูกใช้เพื่อผลิตเป็น "ขยะอาหาร")

เมืองสุขสยาม ไอคอนสยามมุ่งให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้จัดทำโครงการคัดแยก ขยะอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นำขยะอาหารมาผลิตเป็นปุ๋ย มุ่งหวังการมีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึก ในการคัดแยกขยะอาหารอย่างถูกที่ ถูกถัง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับทุกคนในชุมชน

และนำขยะอาหารกลับไปผลิตเพื่อใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยังสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติเป้าหมายที่ 12.3 ขยะอาหารทั่วโลกต้องลดลง 50% ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ.2573)

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนผู้ประกอบการ และร้านค้าหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก Fest Food Safety Packaging จากวัสดุชีวภาพที่ย่อยสลายได้ภายใน 60 วัน พร้อมกับเปลี่ยนมาใช้ถุงพลาสติก PE ที่ผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 30% 

รวมถึงการปรับใช้หลอดประหยัดไฟ LED ร่วมกัน ประหยัดพลังงานลดโลกร้อนอย่าง ต่อเนื่อง ภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือ ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอาหาร ภายในเมืองสุขสยามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบให้มากที่สุด สร้างความตระหนักแก่ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวสุขสยามเกี่ยวกับปัญหาขยะอาหาร ปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการจัดการขยะและนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด 

โดยมีการทำงานร่วมกับสำนักงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, คณะพลังชุมชน โดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผลักดันนโยบาย SDGs ต่อยอด ความยั่งยืนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม