svasdssvasds

เปิดประวัติ "ดิษทัต ปันยารชุน" หลังบอร์ดตั้งนั่งซีอีโอ "โออาร์" เป็นทางการ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ย. 2565 เวลา 8:11 น. 1.4k

เปิดประวัติ ดิษทัต ปันยารชุน หลังบอร์ดตั้งนั่งซีอีโอ "โออาร์" เป็นทางการ ฐานเศรษฐกิจรวบรวมประวัติการทำงานมัดรวมไว้ให้แล้ว

นายดิษทัต ปันยารชุน ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ (OR) 

 

หลังการประชุมนัดพิเศษ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2565 และ การประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

 

สำหรับ "ดิษทัต" นั้น ถือว่าเป็นตัวเต็งในตำแหน่งซีอีโอโออาร์ตั้งแต่ต้น โดยเป็นคนแรกที่ยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหา ตั้งแต่มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-25 ต.ค. 65 

 

ทั้งนี้ ปัจจุบัน "ดิษทัต" อายุ: 57 ปี

 

ตำแหน่งกรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด

 • วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 22 ตุลาคม 2561, 5 เมษายน 2564 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

 • Master of Political Science (M.P.A.), National University, San Diego, U.S.A.
 • B.A. in Ed. (Social Science), มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 63), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 (วตท. 30), สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Making the CEO’s of Thailand (MCOT) รุ่นที่ 2, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 (วพน. 14), สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III), สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตรเกี่ยวข้องกับการซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า, The Oxford Princeton, U.K.

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 19/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 206/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ :

 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์พิเศษ
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดหา และการค้าวัตถุดิบเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการปิโตรเคมี
 • มีส่วนร่วมในหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุปทานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของปิโตรเคมีภัณฑ์จากโรงงานในประเทศ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นกลางในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และโอเลฟินส์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

 • 22 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 22 ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

 • 11 พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด

 

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

 • 27 ต.ค. 2564 - 17 ต.ค. 2565 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • 8 ต.ค. 2564 - 17 ต.ค. 2565 กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 • 24 ต.ค. 2559 - 8 ต.ค. 2564 ประธานกรรมการ บริษัท PTT International Trading London Ltd.
 • 22 ต.ค. 2561 - 22 มิ.ย. 2563 กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 1 พ.ย. 2554 - 19 ต.ค. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท PTT International Trading DMCC
 • 1 ก.พ. 2559 - 30 ก.ย. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2558 ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Managing Director บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด