ก่อนซื้อ "อสังหาริมทรัพย์" ต้องรู้ "สีตราครุฑ" บนโฉนดที่ดิน กันโดนโกง

27 ก.พ. 2566 | 22:43 น.

ก่อนซื้อ "อสังหาริมทรัพย์" ต้องรู้จัก "สีตราครุฑ" บนโฉนดที่ดิน กำหนดความแตกต่างสิทธิ์การครอบครอง ใช้ประโยชน์ สิทธิ์ซื้อ ขาย โอน จำนอง ป้องกันถูกฉ้อโกง หรือการกระทำผิดกฎหมาย

ที่ดิน นับเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่ง ที่ต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินซื้อ หรือลงทุน ซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้าน ทั้งสีผังเมือง ลักษณะรูปที่ดิน เส้นทางคมนาคม รวมถึงกรรมสิทธิ์ที่แตกต่างกันไปในที่ดินแต่ละแปลง ซึ่งจะปรากฏอยู่บนโฉนดที่ดิน ในรูปแบบสีตราครุฑ

"สีตราครุฑ" ที่แตกต่างกันบนโฉนดที่ดิน แสดงถึงความแตกต่างของสิทธิ์ในการครอบครอง การใช้ประโยชน์ในที่ดิน สิทธิ์ในการซื้อ ขาย โอน จำนอง ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ประสงค์จะซื้อที่ดิน จำเป็นต้องรับรู้ เพื่อป้องกันการถูกฉ้อโกง หรือการกระทำผิดกฎหมาย โดยโฉนดที่ดิน ถูกจำแนกโดย “สีตราครุฑ” เป็น 4 ประเภทด้วยกัน

สีตราครุฑ

รู้จักที่ดินจาก “สีตราครุฑ”

ตราครุฑสีแดง (น.ส.4)

เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ชัดเจนที่สุด ผู้ถือครองมีอำนาจเบ็ดเสร็จ และระบุคำว่า “โฉนดที่ดิน”ไว้ด้านหน้า โฉนดที่ดินในตัวเมืองเกือบทั้งหมดเป็นตราครุฑสีแดง ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์สามารถ ใช้สอย ทำกิน อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์ได้ 100% เป็นประเภทของโฉนดที่ดินที่คนส่วนใหญ่ถือครอง มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ รู้ตำแหน่ง เนื้อที่ ขอบเขต และขนาดที่ดิน ชัดเจน สามารถถูกผู้อื่นแย่งครอบครองได้ โดยครอบครองอย่างเปิดเผยติดต่อกัน 10 ปี หรือ ถูกครอบครองปรปักษ์

ตราครุฑสีเขียว (น.ส.3 ก.)

เอกสารที่ปรากฏตราครุฑสีเขียว ไม่ถือเป็น “โฉนดที่ดิน” แต่เป็นเพียงเอกสารรับรองการทำประโยชน์จากทางราชการ เพื่อยืนยันว่าผู้เป็นเจ้าของสามารถใช้ประโยชน์ ซื้อ ขาย โอน จดจำนอง ให้เช่า หรือขับไล่ผู้บุกรุกจากที่ดินนี้ได้ แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองจนกว่าจะนำเอกสารนี้ ไปยื่นขอออกเป็นโฉนดที่ดิน(ครุฑสีแดง)จากสำนักงานที่ดิน มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ รู้ตำแหน่ง เนื้อที ขอบเขตชัดเจน สามารถถูกผู้อื่นแย่งครอบครองได้ โดยครอบครองอย่างเปิดเผยติดต่อกัน 1 ปี หรือ ถูกครอบครองปรปักษ์

สีตราครุฑ

ครุฑดำ (น.ส.3/น.ส.3 ข.)

เอกสารที่ปรากฏตราครุฑสีดำ ไม่ถือเป็น “โฉนดที่ดิน” แต่เป็นเพียงเอกสารรับรองการทำประโยชน์จากทางราชการ เพื่อยืนยันว่าเจ้าของสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ เป็นที่ดินซึ่งไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศที่แน่ชัด ขอบเขต ขนาดที่ดิน “ไม่ชัดเจน”หากจะทำการซื้อ ขาย โอน จำนอง ที่ดิน ต้องยื่นเรื่องเพื่อออกโฉนดที่ดิน ขอรังวัด และรอประกาศจากทางราชการ 30 วัน(หากไม่มีผู้คัดค้าน) สามารถถูกผู้อื่นแย่งครอบครองได้ โดยครอบครองอย่างเปิดเผยติดต่อกัน 1 ปี หรือ ถูกครอบครองปรปักษ์


ครุฑสีน้ำเงิน (ส.ป.ก.4-01)

เรียกอย่างเป็นทางการว่า หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เจ้าของมีสิทธิในการทำเกษตรกรรมโดยไม่ได้ระบุระยะเวลาในการส่งคืนให้แก่รัฐ ห้ามผู้ใดซื้อ ขาย โอน นอกจากทายาทเจ้าของสิทธิ์เท่านั้น โดยโฉนดที่ดินประเภทนี้ จะออกให้กับเกษตรกรที่มีฐานะยากจนครอบครัวละไม่เกิน 50 ไร่ สามารถมีสิ่งปลูกสร้างเพื่อการเกษตรได้ตามสมควร และรัฐสามารถยึดคืนได้หากผู้ครอบครองทำผิดเงื่อนไข