svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดคำพิพากศาลฎีกา“คนต่างด้าว” ถือครองที่ดินประเทศไทยได้ 

15 กรกฎาคม 2565

สยบดราม่า“คนต่างด้าว” ถือครองที่ดินประเทศไทย พบคำพิพากษาศาลฎีกา ที่2744/2562 เปิดทางถือครองที่ดินในไทยได้โดยพฤตินัย เพียงแต่ถ้ามีกรณีพิพาทเกิดขึ้นก็ให้ต่างด้าวขายที่ดินที่ตนถือครองแล้วเอาเงินกลับประเทศไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง “คนต่างด้าว” ถือครองที่ดินในประเทศอยู่เป็นระยะ ๆ นั้น จากการตรวจสอบคำพิพากษาศาลฏีกา พบว่า คนต่างด้าวสามารถถือครองที่ดินในประเทศไทยได้  เพียงแต่ถ้ามีกรณีพิพาทเกิดขึ้นก็ให้คนต่างด้าวขายที่ดินที่ตนถือครองแล้วนำเงินกลับประเทศไป


โดย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2744/2562 ระบุสาระไว้ว่า 


 1. ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 86 บัญญัติว่า "คนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินก็โดยอาศัยบทสนธิสัญญาซึ่งบัญญัติให้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้ และอยู่ในบังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ด้วย 

2. ภายใต้บังคับมาตรา 84 คนต่างด้าวดังกล่าวจะได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย... ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการซึ่งกำหนดโดยกฎกระทรวง และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี" 


3. และมาตรา 94 บัญญัติว่า "บรรดาที่ดินที่คนต่างด้าวได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต ให้คนต่างด้าวนั้นจัดจำหน่ายภายในเวลาที่อธิบดีกำหนดให้ ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปี ถ้าไม่จำหน่ายที่ดินภายในเวลาที่กำหนด ให้อธิบดีมีอำนาจจำหน่ายที่ดินนั้น และให้นำบทบัญญัติเรื่องการบังคับจำหน่ายที่ดินตามความในหมวด 3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม" 

4. แม้โจทก์ร่วมเป็นคนต่างด้าว แต่บทบัญญัติมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินมิได้ห้ามเด็ดขาดกรณีคนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยคนต่างด้าวอาจขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ และแม้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คนต่างด้าวก็ยังมีสิทธิที่จะจำหน่ายที่ดินต่อไปภายในระยะเวลาที่อธิบดีกรมที่ดินกำหนดตามมาตรา 94 

 

5.คนต่างด้าวจึงมีความสามารถในการทำสัญญาเพื่อซื้อที่ดินได้ ดังนี้ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่โจทก์ร่วมซึ่งเป็นคนต่างด้าวทำกับ ก. เพื่อซื้อที่ดินจึงไม่ใช่นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย