svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรมที่ดินจับมือกรมการปกครองพัฒนาระบบชำระภาษีที่ดินผ่านช่องทางออนไลน์

22 มีนาคม 2565

กรมที่ดิน จับมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พัฒนาระบบการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทางระบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ นำร่องพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี

 

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ร่วมลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี

 

กรมที่ดินจับมือกรมการปกครองพัฒนาระบบชำระภาษีที่ดินผ่านช่องทางออนไลน์

โดยพัฒนา Application LandsMaps ให้สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแสกน QR code เพื่อติดต่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับเทศบาลนครนนทบุรีได้ และจะนำไปพัฒนาใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้สะดวก สบาย ลดค่าใช้จ่าย  ไม่ต้องเดินทางไปเสียภาษี ณ ที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมที่ดินจับมือกรมการปกครองพัฒนาระบบชำระภาษีที่ดินผ่านช่องทางออนไลน์

จากมติคณะรัฐมนตรี โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นปัญหาในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สร้างความยุ่งยากให้กับประชาชนในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายให้กรมที่ดิน ขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service)

 

โดยเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) งานบริการ Agenda จำนวน 12 งานบริการ และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีระบบการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็น 1 ใน 12 งานบริการ ที่กำหนดให้ส่วนราชการนำไปพัฒนาเป็นระบบให้บริการประชาชนในรูปแบบ e-Service และให้กรมที่ดินเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาและให้บริการ Application LandsMaps

 

กรมที่ดินได้มีการพัฒนาระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน (LandsMaps) ซึ่งมีผู้เข้าใช้บริการปีละมากกว่า 20 ล้านราย ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในการสอบถามรายละเอียดที่ดินได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านอินเทอร์เน็ต และกรมที่ดินได้มีแนวคิดในการพัฒนา LandsMaps ให้สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยสแกน QR code 

 

เพื่อติดต่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับเทศบาลนครนนทบุรีได้ ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    จะสนับสนุนการพัฒนาระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเทศบาลนครนนทบุรี จะร่วมพัฒนาระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมที่ดิน

                               

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบให้บริการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี ระหว่างกรมที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเทศบาลนครนนทบุรี จึงเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานในการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

 

เทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชน และในอนาคตจะได้พัฒนาระบบเพื่อนำไปใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,850 แห่งทั่วประเทศต่อไป