เปิดเงื่อนไข จองบ้านเช่า "การเคหะฯ" ราคาเริ่มต้นเพียง 1,400 บาท/เดือน

08 ต.ค. 2564 | 07:08 น.

การเคหะแห่งชาติ เปิดหลักเกณฑ์เงื่อนไข จองบ้านเช่าราคาถูก เริ่มต้น 1,400 -2.500 บาทต่อเดือน ลงทะเบียนถึง 30 ตุลาคมนี้เท่านั้น

 

การเคหะแห่งชาติ เปิดลงทะเบียนจองบ้านเช่าราคาถูก สำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ในราคาเช่าเริ่มต้น 1,400-2,500 บาทต่อเดือน จำนวนกว่า 800 ห้อง ใน 5 โครงการ คือ มหาสารคาม  อุบลราชธานี  สุรินทร์ (สลักได) กาญจนบุรี และสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3)

เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2564 ผ่านทางไลน์ @nha.thailand หรือทาง www.nha.co.th/nha-low-income/   

หลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไข การเข้าร่วมโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย  รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้ได้สิทธิเช่ากรณีสวัสดิการแห่งรัฐ

 • เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือยังไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ แต่ได้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
 • เป็นผู้มีรายได้
 • กำหนดสัดส่วนการอยู่อาศัยในโครงการร้อยละ 60

คุณสมบัติผู้ได้สิทธิเช่า กรณีข้าราชการและประชาชนทั่วไป

 • เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอาชีพ
 • เป็นผู้มีรายได้ และมีรายได้ไม่เกิน 19,200 บาท/เดือน (คิดตามประมาณรายได้ของครัวเรือนต่อเดือน จำแนกตามเกณฑ์ กคช. เขตเทศบาล (ทั่วประเทศ) รายได้น้อยประเภท ก. ในปี 2564) ทั้งนี้ ไม่รวมรายได้พิเศษอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยกันดาร เป็นต้น
 • กำหนดสัดส่วนการอยู่อาศัยในโครงการร้อยละ 40

เปิดเงื่อนไข จองบ้านเช่า "การเคหะฯ" ราคาเริ่มต้นเพียง 1,400 บาท/เดือน

เงื่อนไขการเช่า

 • กำหนดเงินประกันการเช่า 1 เดือน
 • ให้สิทธิเช่า 1 คนต่อ 1 ห้อง/สัญญา
 • ขนาดครัวเรือนไม่เกิน 4 คน
 • ห้ามมิให้นำห้องที่เช่าไปให้เช่าช่วง หากตรวจสอบพบภายหลังจะยกเลิกสิทธิ และให้คืนห้อง โดย กคช. จะทำสัญญากับผู้เช่าช่วงโดยตรง

หมายเหตุ

ให้สิทธิผู้สูงอายุ และคนพิการเช่าอาคาร ชั้นที่ 1 เป็นอันดับแรก และสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่าก่อน ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เริ่มเปิดให้เช่าอาคาร ทั้งนี้ หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กคช.  ขอสงวนสิทธินำอาคารเช่าคงเหลือที่กันไว้สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดให้ประชาชนทั่วไปเช่าอาคาร

 • กรณีผู้เช่าเป็นผู้สูงอายุต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป นับถึงวันทำสัญญาเช่า (Pre-aging ผู้มีอายุ 50 – 59 ปี เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อ้างอิงจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ)
 • กรณีผู้จองเป็นบุตรผู้สูงอายุต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บิดามารดาต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไปนับถึงวันทำสัญญาเช่า

* การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาและตัดสิทธิ์ผู้จอง ผู้ที่จองไม่มีคุณสมบัติ กรณีที่ผู้จองไม่พร้อมเข้าอยู่ ณ วันเวลาที่การเคหะแห่งชาติกำหนด หรือผู้จองกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ นำเสนอต่อการเคหะแห่งชาติ

* การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

** กคช ขอสงวนสิทธิ์ ในการทำสัญญา หากท่านไม่มาตาม วัน เวลา ที่กำหนด จะเรียกลำดับถัดไปมาทำสัญญาก่อน โดยให้ท่านไปต่อลำดับสุดท้ายของวันนั้นๆ

 

เปิดลงทะเบียนถึง 30 ตุลาคม 2564

 

เปิดเงื่อนไข จองบ้านเช่า "การเคหะฯ" ราคาเริ่มต้นเพียง 1,400 บาท/เดือน

 

เปิดเงื่อนไข จองบ้านเช่า "การเคหะฯ" ราคาเริ่มต้นเพียง 1,400 บาท/เดือน

เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2564 ผ่านทางไลน์ @nha.thailand หรือทาง www.nha.co.th/nha-low-income/  


ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด สอบถามโทร.1615
 

เปิดเงื่อนไข จองบ้านเช่า "การเคหะฯ" ราคาเริ่มต้นเพียง 1,400 บาท/เดือน เปิดเงื่อนไข จองบ้านเช่า "การเคหะฯ" ราคาเริ่มต้นเพียง 1,400 บาท/เดือน

เปิดเงื่อนไข จองบ้านเช่า "การเคหะฯ" ราคาเริ่มต้นเพียง 1,400 บาท/เดือน

เปิดเงื่อนไข จองบ้านเช่า "การเคหะฯ" ราคาเริ่มต้นเพียง 1,400 บาท/เดือน เปิดเงื่อนไข จองบ้านเช่า "การเคหะฯ" ราคาเริ่มต้นเพียง 1,400 บาท/เดือน