น้อมรำลึก 157 ปี “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”

28 เมษายน 2563

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 157 ปี

 

 

 

    น้อมรำลึก 157 ปี “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม” วันนี้ (28 เมษายน 2563) นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 157 ปี โดยมีพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ และวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ฯ ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงตรีจักร จิตรพงศ์ พระญาติราชสกุลจิตรพงศ์ ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

    น้อมรำลึก 157 ปี “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นเสนาบดีพระองค์แรกของกระทรวงโยธาธิการ ซึ่งในปัจจุบัน คือ  กรมโยธาธิการและผังเมือง พระองค์ทรงวางรากฐานระบบงานโยธา วางระเบียบระบบราชการภายในกรมฯ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานโยธา และการก่อสร้างทั้งหมดของประเทศ ทำให้ต้องทรงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งงานช่างแผนเก่า และแผนใหม่ เป็นเหตุให้ทรงได้รับการเรียกจากเจ้านาย พระบรมวงศานุวงศ์ว่า “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม” นอกจากนี้กระทรวงโยธาธิการ โดยสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ยังมีผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ที่แสดงพระอัจฉริยภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานศิลปะให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้อย่างดี ด้วยพระปรีชาสามารถเชิงช่างอันเลิศ อาทิ ได้ทรงออกแบบพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6) ให้มีความงดงามสมพระเกียรติ ซึ่งต่อมาได้เป็นต้นแบบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระอัฐมรามาธิบดินทร  (รัชกาลที่ 8) สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ยังทรงเป็นแบบที่สำคัญในการรักษาและพัฒนาการช่างไทยให้คงอยู่เป็นตัวอย่างให้แก่ช่างรุ่นใหม่ในการรักษามรดกทางศิลปกรรมของชาติ พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะของงานช่างแบบไทย สามารถผสมผสานกับเทคนิควิทยาการสมัยใหม่จากตะวันตกได้อย่างกลมกลืนและมีเอกภาพ ไม่เพียงเท่านั้น พระองค์ยังทรงสร้างมรดกทางด้านความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยไว้ให้อนุชนรุ่นหลังอีกด้วย

  น้อมรำลึก 157 ปี “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”   ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากรกรมฯ ทุกคน ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้เป็นต้นแบบในการทำความดีงามเพื่อสังคมส่วนรวม โดยได้จัดงานวันคล้ายวันประสูติสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ครบรอบ 157 ปี น้อมรำลึก 157 ปี “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม” ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ น้อมรำลึก 157 ปี “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม” ขอตั้งจิตมั่นดำเนินตามรอยพระบาทในหลักด้านช่าง และศิลปะวิทยาการ ตามแบบอย่าง “สมเด็จครู”ที่ได้ทรงริเริ่มไว้ และขอสืบสานพระปณิธานเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาเมืองให้มีความงดงาม และเจริญรุ่งเรืองสืบไป