svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กฎบัตรเชียงใหม่ตกผลึก เดินหน้าฟื้นฟูบ้านถวายออกแบบเมืองใหม่

29 กรกฎาคม 2562

       กฎบัตรเชียงใหม่ตกผลึกฟื้นฟูเมืองเดิมออกแบบเมืองใหม่ คณะกรรมการกฎบัตรเชียงใหม่ร่วมกับ สกสว.มีมติฟื้นฟูเมืองและเศรษฐกิจเชียงใหม่ นำร่องย่านหัตถกรรมบ้านถวาย บูรณาแผนเร่งรัดพัฒนาเชียงใหม่เมดิคัลฮับ นอร์ทเทิร์น ฟู๊ดวัลเลย์ ออกแบบฟื้นฟูคลองแม่ข่า และพัฒนาเมืองใหม่ควบคู่การจัดงานเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซ์โป คาดเพิ่มขนาดเศรษฐกิจท่องเที่ยวจากแสนล้านในปัจจุบันเป็น 2 แสนล้านในอีก 10 ปี

     นายไพรัช  โตวิวัฒน์  ประธานคณะทำงานกฎบัตรเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การประชุมทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกฎบัตรเชียงใหม่มีมติเร่งรัดแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเมืองอย่างเร่งด่วน โดยแบ่งภารกิจความรับผิดชอบออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นความรับผิดชอบของภาครัฐ ในเบื้องต้นเทศบาลนครเชียงใหม่จะสนับสนุนภารกิจการฟื้นฟูคลองแม่ข่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกระดับรายได้ในพื้นที่เขตเมือง การพัฒนาพื้นที่สาธารณะพื้นที่สองฝั่ง และการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ทั้งนี้จะมีกลุ่มสถาปนิกชุมชนใจบ้านเป็นองค์กรวิชาชีพสนับสนุน

    ส่วนที่ 2 เป็นความรับผิดชอบของภาคสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเฉพาะ เบื้องต้นคณะแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นหน่วยหลักในการพัฒนาเมืองการแพทย์หรือ Chiangmai Medical Hub และเมืองอาหารหรือ Northern Food Valley 

กฎบัตรเชียงใหม่ตกผลึก เดินหน้าฟื้นฟูบ้านถวายออกแบบเมืองใหม่

       ส่วนที่ 3 เป็นความรับผิดชอบของภาคเอกชน ได้แก่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่หรือ กกร.เชียงใหม่ รับผิดชอบประสานภาคเอกชนในการวางแผนแม่บทเพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง เศรษฐกิจ ที่เร่งด่วนมีอยู่ 3 โครงการได้แก่ โครงการแรก การฟื้นฟูย่านหัตถกรรมบ้านถวาย โดยมีนายกสมาคมบ้านถวายรับผิดชอบ โครงการที่ 2 ได้แก่ โครงการเชียงใหม่เอ็กซ์โป ซึ่งเตรียมการฟื้นฟูหัตถกรรมและพืชสวนทั่วจังหวัดและจัดแสดงต่อเนื่อง 3 ปี โครงการที่ 3 เป็นโครงการวางแผนเมืองใหม่กำแพงแสนรองรับการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แห่งที่ 2

      สอดคล้องกับนายศุภวุฒิ บุญมหาธนากร สถาปนิกกลุ่มใจบ้าน ในฐานะผู้ประสานงานปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่และคลองแม่ข่า กล่าวว่า ผลการหารือล่าสุด เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประกาศสนับสนุนการขับเคลื่อนการฟื้นฟูเมือง โดยบูรณาการพัฒนาเมือง สถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐานเขียวหรือระบบการระบายน้ำพร้อมทั้งการพัฒนาสถานที่สาธารณะ โดยกลุ่มใจบ้านพร้อมประสานให้เกิดความร่วมมือในเชิงวิชาการและในเชิงการออกแบบ

กฎบัตรเชียงใหม่ตกผลึก เดินหน้าฟื้นฟูบ้านถวายออกแบบเมืองใหม่

        ด้านนายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้วิจัย SG-ABC โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า โครงการได้มอบให้ทีมงานสถาปัตยกรรมและผังเมืองเตรียมร่วมมือกับกลุ่มใจบ้านออกแบบรายละเอียดคลองแม่ข่าระยะแรก และเตรียมประสานทุกหน่วยงานจัดสรรงบประมาณก่อสร้างฟื้นฟูคลอง นอกจากนั้น ยังได้เสนอ สกสว.เพื่อของบวิจัยสนับสนุนการวางแผนฟื้นฟูหัตถกรรมบ้านถวายและการออกแบบเมืองใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎบัตรเชียงใหม่ 

    “ ย้อนหลังไปราว 5-6ปีเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 7ล้านคน จัดเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า 4 ล้านคน และนักท่องเที่ยวต่างประเทศราว 2 ล้านคน สร้างรายได้ 5.8 หมื่นล้านบาท แต่ปัจจุบันตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบว่าแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งกลับไม่ได้รับความสนใจ ละได้รับการส่งเสริมด้านการพัฒนาเนื่องจากปัจจัยต่างๆ อาทิ บ้านถวายแหล่งสะสมศิลปะหัตถกรรมเลื่องชื่อ จึงต้องกลับมาพลิกฟื้นให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้อีกครั้งสร้างงานสร้างรายได้ให้เชียงใหม่และชุมชนในพื้นที่”

 

กฎบัตรเชียงใหม่ตกผลึก เดินหน้าฟื้นฟูบ้านถวายออกแบบเมืองใหม่