สนข.เดินเครื่องรถไฟสายดอนสัก เชื่อมรถไฟสายใต้ สุราษฎร์ฯ

09 มิ.ย. 2560 | 03:38 น.
สนข. ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟ สายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก – เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนุนการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของภาคใต้

1496973827390

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดประชุมเปิดตัวโครงการศึกษาออกแบบ      ทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก – เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชน รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม

IMG_9399

แนวคิดหลักเพื่อเชื่อมต่อรถไฟสายใต้และเติมเต็มระบบคมนาคมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ซึ่งขอบเขตของงาน ประกอบด้วยสำรวจและศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและการเงิน ออกแบบรายละเอียด และจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณพื้นที่ต้นทาง(บริเวณเชื่อมต่อกับทางรถไฟสายใต้) และพื้นที่ปลายทาง (บริเวณอำเภอดอนสัก) รวมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

IMG_9400 (2)

ทั้งนี้แนวเส้นทางเบื้องต้นของโครงการจะมีจุดเริ่มต้นบริเวณอำเภอพุนพิน ผ่านสถานีเขาหัวควาย จากนั้นแนวเส้นทางจะมุ่งสู่พื้นที่เขตทางของทางหลวงหมายเลข 44 (สายเซาท์เทิร์นซีบอร์ด กระบี่-กาญจนดิษฐ์) มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จากนั้นจะตัดแนวเส้นทางรถไฟใหม่มุ่งเข้าสู่อำเภอดอนสักซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางประมาณ77 กิโลเมตร ผ่านเขตพื้นที่ 14 ตำบล 4 อำเภอ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

IMG_9401

การประชุมเปิดตัวโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องรับทราบในภาพรวมของโครงการ อาทิ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษา สภาพพื้นที่โครงการ ตลอดจนแผนการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาของโครงการ ตลอดจนความต้องการของพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการร่วมกัน

1496973833356

ซึ่งการพัฒนาทางรถไฟสายใหม่นี้ จะช่วยให้การท่องเที่ยวในภาคใต้ เชื่อมโยงเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในฝั่งอ่าวไทย ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดการขนส่งต้นทุนต่ำ ส่งผลต่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์และสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางน้ำที่ท่าเรือดอนสัก พร้อมทั้งช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับธรรมชาติ ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน โดยเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน รวมถึงการเร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน โดยการต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนไปสู่แหล่งแปรรูปอีกด้วย