กรมชลฯ ชวนแอ่วเหนือ จัดคุ้ม “พะเยา น้ำ ยั่งยืน”

15 ธ.ค. 2566 | 06:20 น.

กรมชลฯ ชวนแอ่วเหนือ จัดคุ้ม “พะเยา น้ำ ยั่งยืน” ในงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายชูชาติ รักจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี เลขานุการกรม คณะผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง115) กรุงเทพมหานคร

 

กรมชลฯ ชวนแอ่วเหนือ จัดคุ้ม “พะเยา น้ำ ยั่งยืน”

กรมชลฯ ชวนแอ่วเหนือ จัดคุ้ม “พะเยา น้ำ ยั่งยืน”

 

สำหรับงาน “มหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา” ภายใต้แนวคิด “อิ่มไอหนาว แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา”  จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่ให้ครบทั้งระบบการผลิตสินค้าเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เผยแพร่ความรู้นวัตกรรมด้านการผลิต การตลาด ทั้งพืช สัตว์ และประมง และเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมทางภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีจุดแข็งในสินค้าอัตลักษณ์ GI สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดพะเยา เป็นที่รู้จักในฐานะของเมืองท่องเที่ยว “เมืองรอง ต้องลอง” และพัฒนาไปสู่การจัดงานเป็นงานประจำปีของจังหวัดพะเยา ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ณ ริมกว๊านพะเยา

 

กรมชลฯ ชวนแอ่วเหนือ จัดคุ้ม “พะเยา น้ำ ยั่งยืน”

กรมชลฯ ชวนแอ่วเหนือ จัดคุ้ม “พะเยา น้ำ ยั่งยืน”

กรมชลฯ ชวนแอ่วเหนือ จัดคุ้ม “พะเยา น้ำ ยั่งยืน”

 

โดยในส่วนของกรมชลประทาน ได้ร่วมจัดนิทรรศการในคุ้มที่ 8 “พะเยา น้ำ ยั่งยืน” 3 โซนด้วยกัน ประกอบด้วย 

  • โซนที่ 1 นำเสนอภาพรวมประวัติกรมชลประทาน บทบาทภารกิจที่สำคัญ และโครงการพระราชดำริงานด้านการชลประทาน
  • โซนที่ 2 นำเสนอภาพรวมการพัฒนาแหล่งน้ำ ของลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน, โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน, โมเดล เครื่องจักร เครื่องมือในการสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำ อาทิ นวัตกรรม  อุปกรณ์วัดระดับน้ำในนาข้าว นวัตกรรมเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก เป็นต้น 
  • โซนที่ 3 นำเสนอพะเยาโมเดล (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและงานชลประทานในจังหวัดพะเยา และการมีส่วนร่วมด้านการชลประทานในจังหวัดพะเยา ที่ได้รับรางวัลดีเด่นเลิศรัฐ ปี 2566 "น้ำจุน เจือน้ำใจ” 

 

กรมชลฯ ชวนแอ่วเหนือ จัดคุ้ม “พะเยา น้ำ ยั่งยืน”

กรมชลฯ ชวนแอ่วเหนือ จัดคุ้ม “พะเยา น้ำ ยั่งยืน”

 

นอกจากนี้ ยังมีบูธนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ให้บริการด้านการเกษตรจากแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นวัตกรรมเกษตรทันสมัย ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร การจัดจำหน่ายสินค้าจากสถาบันเกษตรกรมากกว่า 200 ร้านค้า กิจกรรม Workshop ด้านการเกษตร ตลอดจนกิจกรรมให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุกและรับของที่ระลึกอีกมากมายตลอดทั้งงาน 

ทั้งนี้ จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่สนใจ เดินเที่ยวและเยี่ยมชมงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา ที่จัดขึ้นตลอดระยะเวลา 10 วัน 10 คืน จำนวน 12 บูธ ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566- 3 มกราคม 2567 ณ ริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา