ชป.จัดปฐมนิเทศเวทีที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

13 ธ.ค. 2566 | 06:49 น.

กรมชลประทานจัดปฐมนิเทศเวทีที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อจัดทำแผนส่งเสริมความมั่นคงด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ชุมชนต้นน้ำสาธิต 4 จังหวัดภาคเหนือ

วันนี้ (13 ธันวาคม 2566) นายมหิทธิ์ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม นายสมชัย คงทอง หัวหน้าฝ่ายวางโครงการ 1/1 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเปิดการประชุมปฐมนิเทศ เวทีที่ 1 “โครงการจัดทำแผนส่งเสริมความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ในพื้นที่ชุมชนต้นน้ำสาธิต จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่” โดยมีนายศราวุฒิ ทังดิน นายอำเภอสบเมย เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมอำเภอสบเมย ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน มีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สภาเกษตรกร สื่อมวลชน และกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำที่สำคัญในประเทศไทย เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาอุทกภัย ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาแหล่งน้ำต้นทุน และปัญหาน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ มีความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายปี ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรน้ำในการดำรงชีวิต

กรมชลประทานในฐานะหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดหาน้ำให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม จึงให้ความสำคัญต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ ได้ดำเนินงาน “โครงการจัดทำแผนส่งเสริมความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ในพื้นที่ชุมชนต้นน้ำสาธิต จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่” โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 240 วัน พื้นที่ศึกษารวม  20 ตำบล ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  6 ตำบล ในเขตอำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย  จังหวัดลำพูน 1 ตำบลในเขตอำเภอลี้  จังหวัดตาก 5 ตำบล ในเขตอำเภอท่าสองยาง และอำเภอสามเงา จังหวัดเชียงใหม่ 8 ตำบล ในเขตอำเภออมก๋อย อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า 
 


ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ จำนวน 3 เวที ได้แก่ เวทีที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เวทีที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมแสนทอง โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เวทีที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
 

การประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความเป็นมา แนวคิดโครงการเบื้องต้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อนำไปประกอบการศึกษาในรายละเอียดให้มีความครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป  

สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครอบคลุมพื้นที่บริเวณตอนบนของลุ่มน้ำสาละวิน ประกอบด้วย 3 กลุ่มลุ่มน้ำ คือกลุ่มลุ่มน้ำสาขาปาย กลุ่มลุ่มน้ำสาขายวม และกลุ่มลุ่มน้ำสาขาสาละวิน อาชีพหลักคือ การเกษตรทั้งพืชไร่ และพืชสวน จึงมีความต้องการใช้น้ำรวมถึงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ ประกอบกับภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ป่าและภูเขา ทำให้เกิดข้อจำกัดในการได้มาซึ่งทรัพยากรน้ำ
 


กรมชลประทานได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชน โดยจัดประชุมประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้ร่วมรับทราบข้อมูล ร่วมหารือ ตัดสินใจในแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ เพื่อจัดทำแผนส่งเสริมความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นำไปกำหนดเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป